Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 • Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów infekcji i choroby zakaźnej.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.

 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia
  w odrębnym pomieszczeniu.
 • Wszystkich przebywających w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem.
 • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W czasie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie korzystają z boiska szkolnego, podczas innych zajęć i przerw międzylekcyjnych mogą przebywać na świeżym powietrzu pod opieką
 • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawki,
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i sali 02. W obu salach obowiązuje regulamin korzystania ze świetlicy. Sale są często wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy stanowią załącznik do regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z
 • Monitorowaniu podlegają codzienne prace porządkowe (karty wykonanych czynności porządkowych) ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 • Toalety są na bieżąco
 • Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na śmieci.

Gastronomia

 • W szkolnej stołówce przygotowywane są posiłki dla dzieci zgłoszonych przez rodziców do
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się będzie w stołówce szkolnej.
 • Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.

 

Załączniki do dokumentu Organizacja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

Załącznik 1 . Procedury dotyczące przedszkola.

Załącznik 2. Procedury dotyczące kl. I-III.

Załącznik 3. Procedury dotyczące uczniów kl. IV-VIII.

Załącznik 4. Procedury organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Załącznik 5. Procedury biblioteki szkolnej.

Załącznik 6.  Procedury korzystania z szatni.

Załącznik 7. Procedury podczas zajęć wychowania fizycznego.

Załącznik 8. Procedury przebywania uczniów w świetlicy.

Załącznik 9. Procedury przewozów szkolnych.

Załącznik 10. Procedury przygotowywania i wydawania posiłków.