W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą od 01 września 2017 roku realizowany jest projekt „Szkoła Sukcesu” w ramach Działania 12.2 kształcenie ogólne Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt będzie trwał do 2018-12-31.
Typ projektu: organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw – kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania z języka angielskiego, matematyki, robotyki i programowania. Prowadzone są też zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.
Innym typem zajęć jest organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach której odbywają się indywidualne zajęcia logopedyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów i rodziców klas Gimnazjalnych.
Projekt zakłada również podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (studia podyplomowe dla czworga nauczycieli oraz szkolenia doskonalące).
Tematy szkoleń są następujące:
• „Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”,
• „Technologie ICT w nauczaniu przedmiotowym,”
• „Prowadzenie zajęć z programowania”.

W ramach projektu zakupione zostanie również doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Konsultacja – Małgorzata Zbytniewska
Koordynator projektu – Elżbieta Kępowicz