„Wszystko, co tylko istnieje, ma swoją historię,

którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym”

Kaganek oświaty w Józefowie nad Wisłą płonie już 235 lat. Fundamenty pod  oświatę położyli bernardyni , nauczając prywatnie nieliczne osoby. Szkoła przy klasztorze została utworzona około 1785 r. Formalnie jednak józefowska oświata rozwija się przez 185 lat. Z analizy dokumentów wynika, że rok 1835 możemy uważać za początek formalnej szkoły elementarnej w Józefowie nad Wisłą. Dyrektorem Gimnazjum Województwa Lubelskiego  był Ignacy Neuburg, a opiekunem szkoły  józefowskiej – ks. Szymon Orłowski . Pierwszym kandydatem na nauczyciela szkoły elementarnej był Paweł Rozmarynowski. „Naypierwsze zawiązanie Szkoły Elementarnej w mieście Józefowie liczy się od dnia 10 lutego 1835 r.( …) na skutek Reskryptu Wielmożnego Komisarza Rządowego (…) z dnia 14 października 1834 r., przy którym nadesłany był Nauczyciel Paweł Rozmarynowski”. Szkoła miała nauczyciela, ale nie została sformalizowana przez lubelski rząd gubernialny, ponieważ środki na jej utrzymanie były uzależnione od dobrowolnej składki mieszkańców Józefowa nad Wisłą. Żydzi posiadali własną szkołę ( cheder) i nie chcieli płacić na utrzymanie katolickiej szkoły.

Ponoszenia kosztów utrzymania szkoły odmawiało również miasto, czyli magistrat  z burmistrzem Piotrem Sąchockim na czele. Pisma w tej sprawie wysyłane przez nauczyciela i opiekuna szkoły do Dyrektora Gimnazjum Województwa Lubelskiego nie przyniosły żadnej poprawy sytuacji finansowej szkoły. Magistrat Józefowa nadal uchylał się od płacenia pensji  nauczycielowi i utrzymania szkoły.
W wyniku tego z dniem 13 listopada 1835 r. P. Rozmarynowski zrezygnował z posady nauczyciela. Działalność szkoły została zawieszona. Wśród kolejnych kandydatów na stanowisko nauczyciela proponowani byli:  Chryzolit Parkociński i o. Jan Tichy-obydwaj za zakonu bernardynów. Nie otrzymali oni zgody prowincjała zakonu na zajęcie się nauczaniem w józefowskiej szkole, również dyrektor GWL uważał, że  „nie byłoby z korzyścią dla służby ażeby Duchowni mieli poruczone w ogólności obowiązki nauczycieli  Szkół Elementarnych”. W tej sytuacji działalność szkoły została zawieszona prawie na rok.

Rząd Gubernialny Lubelski zaproponował na nauczyciela Karola Borysika, dotychczasowego aplikanta w Rządzie Gubernialnym. K. Borysiak otrzymał obietnicę wypłacania pensji w wysokości 300 zł plus 60 zł na opał i 10 zł na materiały piśmiennicze. W sierpniu 1836 r. ks. Orłowski zebrał wszystkich mieszkańców w ratuszu józefowskim i w obecności władzy poinformował o reaktywacji szkoły. Wyznaczył „ dom pod Nr 97” na szkołę i mieszkanie dla nauczyciela. Budynek przeznaczony na szkołę wymagał gruntownego remontu. Trochę później, ale tego samego roku, zostaje otwarta niedzielna szkoła dla miejscowych rzemieślników, a uczą w niej za pozwoleniem przełożonych zakonu o. Jan Tichy i zakonnik Chryzolog Parkociński.

W styczniu 1837 roku władze przesłały etat dla szkoły opiewający na 350 zł. Pozostało znaleźć lepszy lokal na szkołę, bo wcześniej wyznaczony  nie nadawał się. W związku z trudnościami lokalowymi ówczesny dziedzic hr. Niesiołowski zezwolił na umieszczenie szkoły w swoim domu. Wszystko ułożyło się pomyślnie dla józefowskiej oświaty, mimo oporu burmistrza Sąchockiego. Kolejny nauczyciel nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę. Wszystko wskazywało, że szkoła w Józefowie przestanie istnieć. Opiekun szkoły ks. Orłowski wysunął ponownie propozycję, aby stanowisko nauczyciela objął o. Jan Tichy. Sprawą oświaty z ramienia magistratu zajmował się od roku 1838 wiceburmistrz Mierzejewski. To właśnie on zaproponował, aby szkołę umieścić w ratuszu i przyłączyć do Stowarzyszenia Szkolnego mieszkańców: Kolczyna, Wólki Kolczyńskiej, Basoni, Nieszawy, Rybitw, Boru, Łopoczna i Kaliszan. Nauczyciel K.  Borysiak pracował w szkole do końca roku szkolnego 1845/1846. Na jego miejsce pracę zaproponowano Karolowi Piotrowskiemu, który oprócz wiedzy ogólnej posiadał „Naukę Śpiewów i Muzyki na pastolinie”. Jednak Piotrowski nie przyjął etatu w elementarnej szkole w Józefowie nad Wisłą, skorzystał z innej oferty przedstawionej przez Kuratora Naukowego Okręgu Warszawskiego.

Opiekun szkoły ks. Orłowski, poszukując nauczyciela, zaproponował swojego siostrzeńca- Wojciecha Stylskiego, mającego przygotowanie do tego zawodu. Do największych problemów józefowskiej szkoły należało jej utrzymanie i wynagrodzenie nauczyciela. Mieszkańcy uiszczali dobrowolną składkę od 15 kopiejek do 1, 20 rubla. Zapłaciło ją 208 darczyńców, co pozwoliło uzbierać kwotę rocznego wynagrodzenia nauczyciela. Ostatecznie po przejęciu na koszt miasta utrzymania szkoły elementarnej został ustalony etat, czyli oficjalne zatwierdzenie założeń organizacyjnych i podstawy finansowej szkoły :

– składki od mieszkańców- 69, 60 rbs / rubel srebrny/

– drzewo na opał 2 fury/tydzień0 26 sągów/ rok

– lokal na szkołę wraz z ogrodem i mieszkaniem dla nauczyciel udostępnił bezpłatnie hr. Doliński

– pensja nauczyciela- 60 rbs/rok + 26 sągów drewna opałowego

– za zwózkę i porąbanie drewna- 8,10 rbs

– na materiały piśmiennicze – 1,50  rbs

W 1848 r. w trzech klasach szkoły elementarnej uczyło się dwadzieścioro dzieci. W kl. I- 6 chłopców    i 1 dziewczynka, w II- 3 chłopców i 4 dziewczynki, w kl. III- 4 chłopców i 2 dziewczynki. Wszyscy uczniowie byli wyznania katolickiego. W roku 1853 umiera dotychczasowy opiekun  józefowskiej szkoły i na jego miejsce zostaje wyznaczony proboszcz parafii Rybitwy- ks. Leon Dworzecki. Po paru miesiącach ksiądz Dworzecki został przeniesiony, a nowym proboszczem i opiekunem szkoły został ks. Piotr Kopeć.

W roku 1857 doszło niemal do ponownego zamknięcia szkoły. Doprowadziły do tego działania burmistrza Sąchockiego i mieszkańców wyznania żydowskiego. Przypomnijmy, że szkoła żydowska działała przy synagodze od 1827 roku, więc Żydom obojętny był los szkoły elementarnej. Zaciekły spór o szkołę toczył się pomiędzy ks.Kopciem,  wspieranym przez nauczyciela i gubernialne władze oświatowe w Lublinie, a burmistrzem Józefowa i Żydami. W konsekwencji prowadzonego śledztwa Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego polecił Rządowi Gubernialnemu w Lublinie utrzymanie szkoły elementarnej w Józefowie.  Ks. Kopeć w roku 1857 zaproponował, by czynsz dzierżawny z ziemi leżącej w Józefowie, a należącej do zmarłego bezpotomnie oficera, który nie zostawił spadkobierców, przeznaczyć na dofinansowanie poborów nauczycielowi. W roku 1864 w szkole uczyło się 20 uczniów:

 1. Targoński Piotr 13 lat
 2. Stylski Konstanty 11 lat
 3. Bidziński Wincenty 12 lat
 4. Stylski Wawrzyniec 8 lat
 5. Czubaszek Jan 8 lat
 6. Wojcieszkiewicz Franciszek 12 lat
 7. Misinkiewicz Jan 12 lat
 8. Targońska Maryanna 8 lat
 9. Bogdańska Julanna 9 lat
 10. Świżynówna Józefa 9 lat
 11. Traczówna Maryanna 12 lat
 12. Wojcieszkiewicz Aniela 9 lat
 13. Małkowska Waleria 12 lat
 14. Wojcieszkiewicz Antoni 8 lat
 15. Odorowska Józefa 11 lat
 16. Hojnacki Piotr 10 lat
 17. Szczepański Konstanty 11 lat
 18. Tracz Jakób 8 lat
 19. Altaman Haskiel 12 lat
 20. Gałkowska Katarzyna 9 lat

Restrykcje po powstaniu styczniowym spowodowały utratę praw miejskich Józefowa i degradację do rangi osady. Na temat ówczesnej oświaty dowiadujemy się z zapisów St. Sakławskiego:

„Szkoła za cara była jedna jednoizbowa na całą gminę Rybitwy, a kto się chciał uczyć, to nauka odbywała się  potajemnie przed strażnikami carskimi.”

W czasie I wojny światowej władze austriackie powołały w Lublinie Radę Szkolną Ziemi Lubelskiej.

W początkowym okresie rada miała wiele swobody, ale już wkrótce władze austriackie wprowadziły wiele zarządzeń ograniczających jej działanie. W roku 1916 szkolnictwo, utrzymywane dotychczas przez społeczeństwo,  przeszło całkowicie pod zarząd władz austriackich. Austriacy powołali do wprowadzenia swoich zasad nauczania inspektorów szkolnych. W okręgu lubelskim mianowano Wiktora Strzembosza.

W historii pisanej prze St. Sakławskiego, pan Godlewski wspomina, że jak chodził do szkoły w latach 1916 -1920 „szkoła była jednoizbowa i jednoosobowa. Mieściła się początkowo w domu p. Jadwigi Stolarskiej na ul. Opolskiej. Później w domu Gruszczyńskich ul. Chruślińska.  Pierwszym nauczycielem był Piwowski , a następnymi nauczycielami byli: Janina Gryczynow, Piątkowski Stanisław i nauczyciel Kotas z Solca. W czasie obchodów narodowych szkoła brała udział w manifestacjach z wielką sympatią, w których niesiony był sztandar, który przynieśli legioniści. Wiadomo, jest, że wspomniany sztandar służył szkole józefowskiej do II woiny światowej. Przechowywał go woźny szkoły Pankracy Kaczmarski. Okupację przetrwał szczęśliwie. Do szkoły wrócił z powrotem po wyzwoleniu, ale już bez korony”.

W latach 20-tych istniało w Józefowie ognisko nauczycielskie, o czym wspomina „Nowa Ziemia Lubelska” z marca 1920 r.

W latach 1921-23 w pomieszczeniach klasztornych zorganizowano szkołę powszechną. Stanisław Sakławski tak o niej pisze: „W roku 1922 powstała pierwsza szkoła siedmioklasowa. Kierownikiem tej szkoły był Edward Martuszewski. Przybył on z Małopolski wraz z innymi nauczycielami w liczbie 6 osób. Szkoła stała na wysokim poziomie,  do której uczęszczało dużo dzieci z Józefowa, z pobliskich wiosek i zza Wisły, z Ciszycy Przewozowej i Ostrowa.” Z zachowanych arkuszy ocen uczniów
z 1922/23 wiemy, że ówczesna Szkoła Powszechna już nosiła imię Adama Mickiewicza. Dokładna data nadania imienia szkole jest nieznana.

W roku szkolnym 1925/26 sześcioro nauczycieli nauczało 287 uczniów.

Na skutek reorganizacji systemu szkolnego w latach 1932/33 dotychczasową Szkołę Powszechną przekształcono w siedmioklasową trzystopniową szkołę powszechną. I stopień – klasy I-IV; II stopień- klasy V-VI i III stopień -klasa VII. Pod koniec lat 30-tych nauka odbywała się też w budynku remizy strażackiej.

Podczas II wojny światowej w latach 1940-42 w Józefowie odbywała się nauka pod niemieckim nadzorem. Na arkuszach ocen figuruje dwujęzyczna pieczęć: „ Offentliche Polnische Volksschule- Polska Publiczna Szkoła Powszechna”. W latach, kiedy Niemcy zabraniali nauki, prowadzono tajne nauczanie, m.in. w aptece Stefana Twarowskiego.

Po wojnie reaktywowano siedmioklasową szkołę podstawową, na jej czele stanęła Olga Kłosowska- pierwszy kierownik powojennej szkoły. Lekcje odbywały się nadal w budynku poklasztornym.

W latach  1956-59 przebudowano i przystosowano dla potrzeb szkoły dawną remizę strażacką przy ul. Opolskiej, a w budynku poklasztornym w roku 1957 założono przedszkole.

W latach 1966/67 wszystkie szkoły podstawowe siedmioklasowe przekształcono w ośmioklasowe, ponieważ wprowadzono nowy system szkolny. W latach siedemdziesiątych nasza szkoła rozrastała się coraz bardziej. Rozpoczęto starania o zdobycie sztandaru. Zakończyły się one sukcesem pod koniec roku szkolnego 1973/74. Oficjalna uroczystość przekazania sztandaru, ufundowanego przez Zakład Ogrodniczy w Józefowie nad Wisłą, odbyła się 15 grudnia 1974 r.

Data ta stała się symboliczną datą Święta Szkoły, które z czasem zmieniło swoją nazwę na Dzień Patrona. Od września 1975 roku wszedł w życie Kodeks Ucznia. Obowiązkiem nauczycieli było zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami. Cała społeczność szkolna aktywnie angażowała się w rozwój naszego środowiska lokalnego. W latach 1978-79 wprowadzono w oświacie reformę wzorowaną na systemie radzieckim. Nasza szkoła stała się Dziesięcioletnią Powszechną Szkołą Średnią, ale już w roku szkolnym 1981/1982 powróciliśmy do szkoły podstawowej ośmioklasowej.

Lata 80-te to przede wszystkim stan wojenny. Nie był to czas łatwy dla Polski , ale i dla polskich szkół. Kroniki naszej szkoły odzwierciedlają niepokoje i nadzieje tamtych czasów: strajki społeczne, zaprzestanie zajęć i przymusowe ferie, wreszcie- radość z zawieszenia stanu wojennego, uchwalenie Karty Nauczyciela i powrót do normalnej pracy.

Na początku lat 80-tych zostaje założone drugie przedszkole, przy Zakładzie Ogrodniczym w Józefowie nad Wisłą. Przedszkole nr 1 , mieszczące się w budynku klasztornym, zostało wyremontowane , częściowo w ramach czynu społecznego rodziców. Po upadku Zakładu Ogrodniczego podjęto decyzję o zamknięciu Przedszkola nr 2. Edukację przedszkolną przejęło Przedszkole nr 1. Kłopoty lokalowe, duża liczba uczniów i dwuzmianowa nauka w szkole zmusiła władze lokalne do podjęcia decyzji o budowie nowego obiektu szkolnego. Przypomnijmy, że oprócz nauki w budynku szkolnym  odbywała się ona w pomieszczeniach Gminnego Domu Kultury i w nowym domu nauczyciela. Budowa szkoły rozpoczęła się  w roku 1984 i trwała dziesięć lat. W dniu 1 września 1994 roku na placu szkolnym przed nowym budynkiem odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. W nowym obiekcie znalazły się: sale gimnastyczne, siłownia, stołówka, świetlica, gabinet dentystyczny i pielęgniarski.

Nowy obiekt stworzył możliwości organizowania różnych form działalności kulturalnej dla społeczności szkolnej i środowiskowej.

Od 1 września 1995 r. zaczęło funkcjonować 4-klasowe liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym, utrzymywane w całości z budżetu gminy. Szkoła Podstawowa stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Reforma oświaty w 1994 roku wprowadziła kolejne zmiany. W naszym zespole zaczęła funkcjonować 6-klasowa Szkoła Podstawowa i Samorządowe Gimnazjum Publiczne. Gimnazjum w pierwszym swym roczniku liczyło 6 klas młodzieży z całej gminy. Kolejne roczniki gimnazjalistów dzieliły się na 4 klasy, w okresie późniejszym na 3, aż do całkowitej likwidacji  w roku szkolnym 2018/2019 (skutek kolejnej reformy oświaty).

W roku szkolnym 2009/2010 zostały podjęte starania o nadanie imienia Samorządowemu Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącemu i Przedszkolu Samorządowemu oraz nowy sztandar.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Gimnazjum i Liceum otrzymało imię Jana Pawła II  a Przedszkole -Adama Mickiewicza.

Lokalne władze wspierają tutejszą oświatę.  W latach 2016, 2017, 2018, 2019 Gmina Józefów nad Wisłą otrzymała certyfikat Samorządowy Lider Edukacji, oprócz tego dodatkowe wyróżnienia:  w roku 2017- tytuł Primus, w 2019 r.- Lider Jakości Kształcenia, a w 2018 r.  Burmistrz Miasta p. Grzegorz Kapica otrzymał tytuł Mecenasa Wiedzy.

Zespół dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, bardzo dobrymi warunkami do uprawiania sportu, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Działa stołówka, świetlica szkolna, biblioteka, gabinety: logopedyczny,  pedagoga i psychologa, stomatologiczny oraz pielęgniarki szkolnej. Posiadamy dwie sale gimnastyczne i siłownię. W roku 2011 został otwarty plac zabaw dla dzieci
z przedszkola. W roku 2012 do dyspozycji dzieci i młodzieży zostało oddane boisko sportowe Orlik,
a rok później lodowisko Biały Orlik. W 2019 roku w ZSO utworzono pracownię robotyczną, salę integracji sensorycznej oraz  pracownię biologiczną. Fundusze na modernizację i wyposażenie pracowni biologicznej zdobyli uczniowie,  biorąc udział w konkursie 25 na piątkę z plusem!, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Życie w naszej szkole składa się nie tylko z zajęć dydaktycznych. Dzieci i młodzież uczestniczą w różnych formach pracy pozalekcyjnej, działają w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych:

Młodzieżowa Rada Miejska przekształcona z Młodzieżowej Rady Gminy utworzonej z inicjatywy Wójta Gminy Józefów n. Wisłą w ramach projektu Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej współpracuje z Radą Miejską Józefów     n. Wisłą, regularnie uczestniczy w spotkaniach z Burmistrzem Miasta Józefów nad Wisłą oraz w Sesjach Rady Miejskiej. Wzięła udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy 2016-2022 w ramach warsztatów przeprowadzonych z młodzieżą przez Lokalną Grupę Działania Owocowy Szlak. Co roku organizuje festyn charytatywny  Święto Młodości ze zbiórką pieniężną na rzecz potrzebujących, np. Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, przeprowadza debaty o różnej tematyce, np. Cmentarz Żydowski w Józefowie n. Wisłą
i kamieniołomy w Kaliszanach- Kolonii
i konsultacji, np. Psy na drogach w gminie Józefów n. Wisłą,   przygotowuje gry terenowe, np.  Niepodległościową Grę Terenową oraz Niepodległościowy Bieg 11. nad Wisłą z okazji obchodów Stulecia Niepodległości w Gminie Józefów nad Wisłą czy Dzień Wagarowicza bez wagarów dla uczniów ósmych klas Szkół Podstawowych z terenu Gminy Józefów nad Wisłą oraz uczniów z wymiany zagranicznej, mającej na celu promocję walorów Józefowa nad Wisłą oraz zapoznanie się z jego historią; podejmuje działania w zakresie rozwoju wolontariatu na terenie Gminy Józefów nad Wisłą; bierze udział w różnych warsztatach i szkoleniach;

XV Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Wiślane Perłyistnieje od 2009 r. i jest podzieloną na 6 zastępów drużyną koedukacyjną. Składają się na nią dwa piony metodyczne: harcerski
i starszoharcerski. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych i gminnych, włącza się w  akcje charytatywne i bierze czynny udział w życiu Hufca ZHP Puławy;

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Józefów n. Wisłą, która została utworzona w 2013 r. pod batutą znanego lubelskiego filharmonika Antona Szaszkowa prezentuje swój bogaty repertuar zarówno w Polsce, jak i zagranicą  (III miejsce na festiwalu orkiestr dętych w Auce na Łotwie);

Klub Karate Kyokushin– trenują w nim zwycięzcy licznych zawodów krajowych i zagranicznych: Czechy, Francja, Węgry, Hiszpania, Niemcy);

szkolne koło strzeleckie LOK promuje i stymuluje rozwój amatorskiego sportu strzeleckiego
i kształtuje postawy patriotyczno-obronne wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadza treningi strzeleckie z broni pneumatycznej, zapoznaje młodych ludzi z bezpiecznym posługiwaniem się bronią oraz doskonali postawę strzelecką, przypomina  historię i zasady dziania Ligi Obrony Kraju, przygotowuje młodzież do udziału w zawodach Szkolnej Ligi Strzeleckiej;

szkolne koło PCK współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, bierze udział między innymi
w  Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; w licznych akcjach, np.  promującej aktywność sportową,  Góra grosza na rzecz pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych i na rzecz organizacji wypoczynku letniego dzieci potrzebujących pomocy ,  w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, wykonuje okolicznościowe gazetki i prezentacje multimedialne, np.  z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS oraz Światowego Dnia walki z Dyskryminacją Rasową;

szkolne koło wolontariatu, które współpracuje: z wolontariatem studenckim Projektor, z Akademickim Centrum Wsparcia w Lublinie, z wolontariuszami z Rzeszowa, z ośrodkiem dla bezdomnych zwierząt  w Lubartowie, z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie,  z Sekretariatem Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, zbiera surowce wtórne i organizuje warsztaty o różnorodnej tematyce dla uczniów ZSO;

szkolne koło szachowe Szach–Mat  w ZSO w Józefowie nad Wisłą od 10 lat działa w dwóch sekcjach: młodzików i juniorów. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także są ukierunkowywane na własny sposób myślenia. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Biorą w nich udział uczniowie nie tylko znający grę w szachy, ale również tacy, którzy chcą się jej nauczyć i poznać jej zasady. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą więc myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Wdrażają też do stosowania w życiu zasady „fair-play”. Członkowie kola biorą udział w turniejach szachowych i odnoszą sukcesy zarówno w Gminnym Turnieju Szachowym Szachy nad Wisłą, jak i w Wojewódzkim Turnieju Szachowym Grand Prix Lubelszczyzny;

szkolne koło teatralne ma na celu wspomaganie uczniów w ich całościowym rozwoju (intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym i manualnym) poprzez działalność twórczą i nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej; członkowie koła przygotowują przedstawienia teatralne, biorą udział i co roku odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich na poziomie gminy, powiatu i województwa;

– szkolny zespół wokalny, gdzie kształci się umiejętności wokalne z zakresu :prawidłowego ustawienia aparatu głosowego – zakres ćwiczeń z elementami dykcji, śpiewu w grupie a`capella oraz z towarzyszeniem gitary, pianina elektrycznego, jak też podkładów instrumentalnych, poznania i realizacji repertuaru prezentowanego podczas uroczystości szkolnych, podstaw śpiewu wielogłosowego ( kanony, utwory, piosenki wielogłosowego, pracy nad repertuarem podczas wyjazdu wybranych uczniów na przesłuchania konkursowe, podstaw i realizacji śpiewu w dwugłosie harmonicznym, realizacji wspólnego zespołu wokalno – instrumentalnego, śpiewu i gry na instrumentach melodycznych ( gitara, pianino ), instrumentach perkusyjnych ( bongosy ), innych efektów perkusyjnych ( klaskanie, tupanie ); członkowie zespołu biorą udział i odnoszą sukcesy: wyróżnienia i nagrody specjalne w licznych konkursach, przeglądach, festiwalach na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Z ramienia Gminnego Centrum Kultury na terenie  ZSO odbywają się zajęcia taneczne, działa grupa akrobatyczna AKRODAR oraz Klub Sportowy KS Wisła.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą od lat kwitnie wymiana międzynarodowa młodzieży i pracowników oświaty:

 • na bazie porozumienia z władzami Auce na Łotwie, ZSO nr 230 w Kijowie oraz Zespołem Szkół w Schodnicy na Ukrainie– wyjazdy józefowskiej młodzieży i na warsztaty językowe do Auce i do Schodnicy z udziałem młodzieży z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii; realizacja projektu Most ponad podziałami- polsko-ukraińska wymiana młodzieży mający na celu odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach oraz spotkania z uczniami z partnerskich szkół w ZSO w Józefowie nad Wisłą (udział uczestników w: debacie
  o samorządności z udziałem lokalnych władz, zajęciach sportowych, lekcjach: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa, warsztatach:  informatycznych, kulinarnych, plastycznych, taneczno-wokalnych; wycieczkach po Polsce, w biegach terenowych z Młodzieżową Rada Gminy i ogniskach z harcerzami, obchodach Pierwszego Dnia Wiosny, turnieju strzeleckim, warsztatach kulinarnych i plastycznych, zajęciach integracyjnych).
 • w ramach realizacji różnorodnych projektów:

– projekt English Teaching English-a key to the future , czyli Angielski – klucz do przyszłości sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Realizator Programu –Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA; Grant na wsparcie realizacji projektu ( 2012-2013);

–  Comenius projekt edukacyjny  Uczenie się przez całe życie sfinansowany przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie ; kraje partnerskie: Polska, Łotwa, Turcja, Rumunia, Bułgaria, Portugalia (2013-201

– projekt English Teaching English Adventure  s finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; realizator Programu –Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA  (2014-2015);

 

Erasmus+:

1) ICT in Active Learning and Teaching Inspiring, Challenging, Terrific; cel projektu: rozpowszechnianie technologii ICT; kraje partnerskie:  Portugalia, Łotwa, Polska, Turcja, Włochy, Belgia, Holandia (2016r.- 2019r.);

2) Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej Level- Up- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, humanistycznych oraz języków obcych; kursy w Wielkiej Brytanii, na Malcie, we Włoszech, w Niemczech, w Grecji); (2018r.-2020r.);

3) Erasmus KA 229 Unesco- Untold Experiences Stories of a Country; cel projektu- zapoznanie uczestników z zabytkami Unesco krajów partnerskich: Polski, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Włoch- ZSO jest głównym koordynatorem projektu; (2018r.- 2020r.)

4) Erasmus KA229 Common Roots Make You; celem projektu jest poznanie historii, tradycji i kultury krajów partnerskich- Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji i Polski. (2019r.- 2021r.)

 

Erasmus e-Twinning: Program e-Twinning, działał pod opieką Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, której głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. Program e-Twinning to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zachęcał on do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

1) Let’s visit a Country 2– poznawanie dziedzictwa kulturowego Unesco- projekt dla gimnazjum (Włochy, Rumunia, Turcja, Portugalia, Ukraina, Grecja, Bułgaria, Polska);

2) Do you know my Town– poznawanie kultury Europy- projekt dla gimnazjum (Włochy, Rumunia, Turcja, Portugalia, Ukraina, Grecja, Bułgaria, Gruzja, Polska).

Obydwa projekty nagrodzono Krajową Odznaką Jakości oraz Europejską Odznaką Jakości, a koordynator programu- nauczycielka ZSO otrzymała tytuł Ambasadora e-Twinning 2018/19.
3) międzynarodowy projekt ReadOn promujący czytelnictwo w j. angielskim, rozwój kompetencji językowych uczniów szkoły podstawowej; wzbogacenie księgozbioru pracowni j. angielskiego;

 • Let’s go back to our village, czyli Wróćmy do naszej wioski -międzynarodowy projekt kulturalny, którego głównym celem jest poznanie kultur, tradycji, kuchni, opowieści ludowych, festiwali, radycyjnych tańców wiejskich i przedstawienie ich innym krajom, jak też organizacja wycieczek szkolnych do wiosek, skansenów, założenie wiosek tematycznych w ogrodach szkolnych oraz wymiana kulturalna między krajami ( 2019- 2020);
 • Common roots make you, czyli Wspólne korzenie kształtują nas- projekt realizowany jest na platformie Twinspace w korelacji z projektem Erasmus KA229- międzynarodowa współpraca szkół, opiera się na różnorodności kulturowej pięciu europejskich krajów: Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch i Grecji, jego celem jest promocja wielokulturowości poprzez dzieło lokalnych artystów, projektantów i badaczy ze wszystkich krajów partnerskich, poznanie i promocja lokalnych i krajowych świąt, symboli oraz szacunek do tradycji, jak też promowanie lokalnych firm, doskonalenie umiejętności językowych, promowanie wykorzystania umiejętności ICT do wspólnego uczenia się i pracy (2019- 2021);
 • Unesco- untold experiens stories of a country, czyli Unesco- nieopowiedziane historie krajów (2018 r. – 2020 r.). Za szczególne osiągnięcia w Programie i zaangażowanie w jego rozwój, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim w roku 2019/2020 szkolny koordynator ponownie otrzymała nagrodę Ambasadora eTwinning, który jest prestiżowym tytułem. Dzięki temu  w roku szkolnym 2019/2020 ZSO w  Józefowie nad Wisłą otrzymał odznakę- certyfikat Szkoła eTwinning, która jest dowodem uznania znaczenia i wartości eTwinning w europejskiej polityce edukacyjnej.

projekt POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem;  cel: promowanie i kształtowanie kompetencji kluczowych z udziałem uczniów z Polski i Portugalii- wyjazd uczniów klas VIII ZSO do portugalskiej szkoły Bombarral; projekt jest realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2019r.- 2020r.);

międzynarodowy projekt współpracy Kreator Przedsiębiorczościw zakresie projektu zostały zrealizowane dwa przedsięwzięcia: Laboratorium Przedsiębiorczości, skierowane do młodzieży z obszaru Lokalnej Grupy Działania Owocowy Szlak oraz Centrum Produktu Lokalnego, pełniące funkcję wspierającą rejestrację i sprzedaż lokalnych produktów; cel projektu to wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i dorosłych. W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości odbyły  się: Gala Junior Biznes. Wzięli w niej udział zrekrutowani uczestnicy – 100 uczniów oraz 20 opiekunów. Podczas gali zostały przedstawione zasady udziału w projekcie oraz wygłoszono dla młodzieży wykład o przedsiębiorczości (co to jest działalność gospodarcza, co to jest biznesplan oraz jak zarabia się pieniądze). W ramach projektu odbyły się : szkolenie dla opiekunów (nauczycieli koordynujących projekt w swojej szkole) na temat prowadzenia gier strategicznych w ramach innowacyjnej metody nauczania przedsiębiorczości – nauczyciele zostali przeszkoleni przez trenera z fundacji OIC Poland w Lublinie w zakresie innowacyjnej metody nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier strategicznych, która była wdrażana w szkołach podczas warsztatów z młodzieżą; warsztatów dla uczestników projektu dotyczących gier strategicznych oraz rywalizacji uczniów ,którzy kierowali swoimi firmami z wykorzystaniem gry strategicznej- w grze został wyłoniony zwycięzca. Dwoje uczniów ZSO w  ramach nagrody wyjechało w czasie ferii zimowych  za granicę do partnera projektu, na Słowację. Po feriach zimowych drużyny przystąpiły do opracowania biznesplanów, na podstawie których mogłyby w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą i zaprezentowały je przed jury konkursu. Projekt zakończył się konkursem  Junior Biznes w grze.  Wzięło w nim udział 100 uczestników  – 20 zespołów. Każda drużyna zaprezentowała na scenie swój biznesplan w formie prezentacji. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z 7 osób – przedsiębiorców działających na obszarze LGD Owocowy Szlak. Nagrodą dla zwycięzców, czterech najlepszych drużyn, wśród których znalazła się jedna z drużyn z ZSO w Józefowie n. Wisłą,  był sierpniowy tygodniowy obóz edukacyjny w Międzywodziu. Poprzez udział w projekcie, uczniowie pozyskiwali wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, min. dowiedzieli się:  jakie są formy działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu, w jaki sposób i gdzie starać się o dofinansowanie,  jak i w jakiej formie zatrudniać pracowników, tworzyć zestawienia finansowe, promować przedsiębiorstwo (2018r.- 2019 r.).

 

Realizujemy też projekty krajowe:

Szkoła Równych Szans –programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2008);

Poznając przeszłość, budujemy przyszłość –  projekt sfinansowany ze środków Fundacji Kronenberga przy City Handlowy;  głównym celem projektu było zainteresowanie społeczności lokalnej , w tym młodzieży i dzieci, rodzimą historią i oświatą oraz uświadomienie młodemu pokoleniu potrzeby ochrony materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego mieszkańców Józefowa nad Wisłą, jak też mobilizacja ich do pracy na rzecz swojej miejscowości ( 2010-2011);

Zamiast komputeraprojekt zrealizowany w ramach Programu Integracji Społecznej sfinansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ; główny cel projektu to zintegrowanie środowiska szkoły i rady rodziców wokół wspólnych działań dotyczących wychowania i organizowania aktywnego wypoczynku dzieciom; (2010);

Stawiamy na indywidualizację–  projekt  zrealizowany w ramach  PROW ; cel projektu:  zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych grupy dzieci posiadających deficyty rozwojowe przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III  (2012- 2013);

Wesoła Akademia Przedszkolaka–  projekt zrealizowany w ramach PROW;  główny cel projektu to zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3-4 letnich
(2013-2014);

Edukacji rok to dobry krok  projekt zrealizowany w ramach PROW;  cel  projektu: wyrównanie szans edukacyjnych,  poszerzenie  wiedzy, udzielenie wsparcia i pomocy psych.-ped. ( 2013-14);

Szkoła Sukcesu-  projekt z zakresu robotyki i programowania zrealizowany w ramach PROW.; objął on; zajęcia rozwijające zainteresowania z języka anielskiego, matematyki, robotyki i programowania, indywidualne zajęcia logopedyczne, grupowe i indywidualne warsztaty zawodoznawcze dla uczniow i rodziców, szkolenia dla nauczycieli: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Festiwal Nauki dla uczniów  ZSO
w Józefowie n. Wisłą i Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach-  warsztaty prowadzone były przez studentów i pracowników grupy Projektor Zakręceni w zdrowie i odbywały się
w dziesięciu grupach tematycznych oraz Dzień Kariery dla uczniów klas ósmych i III gimnazjum poszerzające wiedzę i zainteresowania zawodoznawcze: geodeta,  pszczelarz, programista, konstruktor robotów, sadownik, hotelarz, cukiernik, fryzjer, dietetyk, artystarękodzieła (2017r.- 2019r.);

Akademia Kreatywnego Rozwoju- projekt zrealizowany we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, dofinansowany z Funduszy Europejskich; cel projektu:  podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno- komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo- laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno- naukowe na panelach: Świat zmysłów, Środki transportu, przestrzeń kosmiczna, Potęga żywiołów, Rozwój energetyki, Dźwięki i obraz ( 2018 r.- 2019 r.);

Kto ty jesteś? Polak  mały!, projekt  który łączył dwa podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/19: wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z zachowaniem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci; uczestnicy projektu- uczniowie kl. I-III z całej Polski;

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwarządowy program obejmujący zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (2016 r.) oraz nowości wydawniczych dla szkół    (2018 r.);

Eko-szkołaogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu stworzenie sieci placówek, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami, jak kształtować świadomość ekologiczną młodego pokolenia;

Eu Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania – ogólnopolski program, europejska inicjatywa, której celem jest pokazanie kodowania od najlepszej strony, zachęcanie do nauki programowania zarówno dzieci,  jak i dorosłych. Warto to robić, bo umiejętności nabyte w procesie uczenia się kodowania przekładają się na podniesienie jakości życia w różnych jego aspektach. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Cele warsztatów: upowszechnienie kodowania; pokazanie, że kodowanie nie jest trudne, a realizacja aktywności związanych z kodowaniem nie wymaga dostępu do stacjonarnego sprzętu komputerowego; rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia; rozwijanie umiejętności pracy w zespołach; upowszechnianie europejskiej inicjatywy, jaką jest Code Week. Tematy poszczególnych eventów: Szukamy kodu w codziennych czynnościachUczymy dzieci programować.;  Kod nie jedno ma imięUczymy dzieci programować.; Zakodowana orkiestraUczymy dzieci programować.; Tworzymy zakodowane obrazyUczymy dzieci programować.;  Zakodowana gimnastykaUczymy dzieci programować.; Rozszerzamy rzeczywistośćUczymy dzieci programować.; Nasz przyjaciel ScratchUczymy dzieci programować.;  Zakodowane bajki, baśnie, opowieści Uczymy dzieci programować.; Zakodowana matematykaUczymy dzieci programować. Aby uczestniczyć w konkursie, należało zrealizować min. 3 eventy; w przypadku realizacji  10, zamieszczenia fotorelacji i wypełnienia ankiet istniała możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej. (2019 r.) Szkołę można odnaleźć na str. code week- wydarzenia- mapa.

 

 W ZSO w Józefowie n. Wisłą wdrażane są  liczne innowacje:

rok szkolny 2018/2019:

Historia społeczności żydowskiej w Józefowie nad Wisłąucz. kl. VII; Play with English zajęcia
z wykorzystaniem zasobów TIK- ucz. SP; Piękna Nasza Polska Całaprzedszkolaki;  Robotyka dla smyka- ucz. kl. I-III;

rok szkolny 2019/2020:

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki ucz. kl. III;  Z kodowaniem za pan brat– ucz. kl. III; Kodowanie na dywanie– przedszkolaki; Escape Room– pokój zagadek– ucz. kl. VII; Każdy może być aktorem– ucz. kl. IV-VIII; Model Unesco ucz. kl. VII; Słyszę i zapominam.. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.ucz. kl. VIII;  Eko-szkołaucz. kl. VII.

 

Co roku uczniowie ZSO biorą udział w programie Lubelskie wspiera uzdolnionych i otrzymują stypendia w ramach programu stypendialnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n. Wisłą posiada wiele certyfikatów:  Lider Innowacji 2015 nadany przez WSEI w Lublinie za realizację w miejscowym liceum innowacji pedagogicznych  Szkolenie wojskowe oraz Agroturystyka i turystyka regionalna;  Szkoła Odkrywców Talentów  za organizację  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,   Bezpieczne przedszkole oraz  e-Twinning School za szczególne osiągnięcia w programie i zaangażowanie w jego rozwój, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

W szkole organizowane są liczne akcje charytatywne: WOŚP, Twój dar serca dla Hospicjum , Polacy- Rodakom, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę.

Ponadto przy  ZSO  w Józefowie nad Wisłą działa jedyne w powiecie opolskim schronisko młodzieżowe.

Nie sposób opisać wszystkich podejmowanych przez ZSO inicjatyw,  organizacji imprez, konkursów czy zawodów sportowych, ale zapraszamy na stronę internetową , aby zapoznać się z życiem szkoły
w Józefowie nad Wisłą:  zso-jozefow.pl

Dyrektorzy szkoły od roku 1922:

 1. 1922-24- Edward Martuszewski
 2. 1933/34 – Tadeusz Czekajowski
 3. 1934-1942- A.Rukasz
 4. 1944/45- Olga Kłosowska
 5. 1945/46- Bolesław Mroczek
 6. 1946- 1950 – Henryk Iwon
 7. 1950-1960- Jerzy Pierzchała
 8. 1960-1966- Adam Zaręba
 9. 1966-1975- Gizela Zaręba
 10. 1975-1984 – Adam Zaręba
 11. 1984- 1985- Tadeusz Heba
 12. 1985-2003- Jadwiga Oszust
 13. 2003-2008- Andrzej Kieres
 14. 2008-2010- Grzegorz Kapica
 15. 2011- Joanna Suchowolak

 Opracowanie: Małgorzata Nowak, Joanna Suchowolak

Źródła:

 1. Państwowe Archiwum w Lublinie
 2. Teresińska A. i in.Poznając przeszłość, budujemy przyszłość”
 3. Sakławski S. Historia Józefowa”
 4. Mierzwa E.A. Dzieje parafii Rybitwy i gminy Rybitwy/Józefów nad Wisłą”, Lublin 2019
 5. zso-jozefow.pl