W ostatnich dniach 2022 roku zakończono prace remontowo-adaptacyjne w ramach realizacji zadania „Strzelnica w powiecie 2022”, w ramach którego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą utworzona została wirtualna strzelnica.

Całkowita wartość zadania wyniosła 155 000,00 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej to kwota 122 450,00 zł.

Wirtualna strzelnica pozwala doskonalić umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych, ćwiczeń w obserwacji, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach i warunkach, w tym do celów ruchomych, wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Po zakończeniu obecnie trwających prac przygotowawczo-proceduralnych strzelnica zostanie udostępniona do użytkowania od dnia 15 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2033 roku na potrzeby:

  • uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 130 godzin w miesiącu,
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia.

Kontakt w sprawie strzelnicy:

tel. – 81 828 50 23, sekretariat.zso@gminajozefow.pl

Koordynatorzy:

p. Łukasz Węgliński

p. Jerzy Suchowolak