Aktualizacja: 13.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję plakat informacyjny dotyczący projektu ” Zielona Akademia Przyszłości”.

Co do rekrutacji:

Rekrutacja „papierowa” rozpoczyna się od 13.05.2024, od tego dnia będą do pobrania dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami i regulaminem na stronach i w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja rozpoczyna się od 13.05.2024 r., dokumenty będą wtedy również udostępnione/ przyjmowane przez sekretariat szkoły.

I nabór formularzy będzie trwał 4-5 dni.

W tym czasie Rodzice/opiekunowie prawni proszeni będą o złożenie formularzy rekrutacyjnych z kompletem oświadczeń.

Rekrutacja skierowana jest do wszystkich Uczniów. O zakwalifikowaniu się będzie decydować ilość uzyskanych punktów i kompletność złożonych dokumentów, oświadczeń, potwierdzeń za które dany Uczeń może otrzymać dodatkowe punkty.

Formularze będą oceniane przez Kierownika Projektu.

Uczeń aby mógł brać udział w projekcie musi spełnić jedna z poniższych ( dodatkowo punktowanych ) przesłanek.

Przesłanki, które dodatkowo będą punktowane to, posiadanie przez Ucznia:

  1. aktualnego “orzeczenia o niepełnosprawności” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przedłożenie oryginału do sporządzenia kopii
  2. aktualnego “orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe – oryginał do sporządzenia kopii
  3. Statusu Ucznia pochodzącego z rodziny wielodzietnej
  4. Statusu Ucznia jako „dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”
  5. posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej
  6. Status Dziecka wychowującego się w rodzinie niepełnej
  7. decyzja potwierdzająca pobieranie przez jedno z rodziców/ opiekunów prawnych w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie świadczeń na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z oświadczeniem, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia w weryfikowanym okresie – oryginał do sporządzenia kopii w biurze projektu
  8. Uczeń z doświadczeniem migracji

Przesłanki od 1-8 – muszą być udokumentowane stosownymi oświadczeniami/ kopiami dokumentów. Oświadczenia (wzory do uzupełnienia) będą integralną częścią dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli będą spełnione to Rodzice/Opiekunowie proszeni będą do ich uzupełnienia (oświadczenia).

Każda szkoła otrzyma instrukcję jak poprawnie uzupełnić dokumenty.

W razie pytań będę do Państwa dyspozycji.

Ewelina Jabłońska

695 956 822

Dokumenty:

08.04.2024 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji projektu „Zielona Akademia Przyszłości”  przekazuję Państwu kilka informacji o projekcie, który będzie realizowany w Państwa szkole. Projekt rozpoczyna się 15.04.2024 r., jednak aby sprawnie przejść przez etap promocji projektu, rekrutację jak i realizację już teraz  realizator wyszedł z inicjatywą zapoznania się i wdrożenia we wspólną współpracę.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym działaniom, projekt „ Zielona Akademia Przyszłości”  przyniesie wiele korzyści. Projekt przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. W szerszym aspekcie da również wsparcie rodzinom we wspieraniu i kształtowaniu wyższych aspiracji edukacyjnych ich dzieci.

Koordynator: Ewelina Jabłońska, ewelina.jablonska@fundacja3i.pl,