„Język polski jest piękny, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą,

świszczy jak wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!”

                                                                                                                               Karolina Błażejczyk

I. Cele turnieju:

– podnoszenie kompetencji ortograficznych uczniów;

– doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;

– rozwijanie zainteresowań polonistycznych dzieci i młodzieży;

– propagowanie idei poprawnej pisowni;

– dbałość o czystość i piękno języka polskiego;

– integrowanie dzieci i młodzieży.

II. Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą.

III. Termin konkursu: 28 maja 2024 roku o godzinie 9.30.

IV. Zasady uczestnictwa:

 1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII.
 2. Szkoła typuje 2 uczniów z każdej klasy, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji szkolnych.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą pocztą elektroniczną (sekretariat.zso@gminajozefow.pl) lub przekazać informację telefonicznie (81 828 5023 do  22 maja 2024).  Zgody rodziców na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych dziecka należy przywieźć ze sobą w dniu konkursu.

V. Przebieg turnieju:

 1. Uczestnicy piszą dyktando i rozwiązują test ortograficzno- językowy.
 2. Za dyktando oraz za rozwiązanie zadań testowych można uzyskać po 30 punktów ( w sumie 60 punktów).
 3. Komisja konkursowa ocenia prace, kierując się następującymi kryteriami:
 • za błędy pierwszoplanowe (  pisownia rz – ż, ó – u, h – ch, wielka i mała litera) odejmuje się 2 pkt od maksymalnej liczby, czyli od 30 pkt,
 • za błędy drugoplanowe (pisownia przeczenia nie,  cząstek –ął, -ą, -on, -om, -ę, -en,-em, zakończeń -ji, -ii, itp. odejmuje się 1 pkt,
 • za brak lub nadmiar 3 błędów interpunkcyjnych odejmuje się 1pkt,
 • za błędne odpowiedzi w teście ( lub ich brak) odejmuje się 1pkt.
  Po zsumowaniu punktów za dyktando i test ustala się wynik ucznia.
 1. Zwycięzcami w poszczególnych klasach są uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 2. Organizatorzy prześlą wyniki turnieju do poszczególnych szkół do 12 czerwca 2024 roku.
 3. Uczeń, który osiągnie najwyższy wynik, zdobędzie nagrodę specjalną.
  Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy z wyróżnieniem, pozostali – dyplomy za uczestnictwo.
 1. Uwagi:
  1). Prace konkursowe pozostają u organizatora.
  2). Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem 726 322 612 ( Grażyna Czuba –  nauczycielka ZSO w Józefowie nad Wisłą).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka (PDF); (DOC)

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeniowa (PDF); (DOC)

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.

 Organizatorzy