W dniu 1 września 2022 r. rozpoczyna się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

  •  Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2022-2023 zostanie przyznanych 579 stypendiów.

 

  • Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych i szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2022-2023 zostanie przyznanych 680 stypendiów.

Rekrutacja dla uczniów, którzy we wrześniu br. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe będzie prowadzona w styczniu 2023 r.
po zakończeniu I semestru nauki – w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”

Wymienione programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów: (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81)47 81 459 lub za pośrednictwem skrzynki
e-mail:
stypendia_rpo@lubelskie.pl

 

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.plz zakładki Stypendia należy złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

 

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, a stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej nauki.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej  www.lubelskie.pl
w zakładce Stypendia.

Dostęp z urządzeń  mobilnych przy użyciu kodu QR:

 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub w jednej z Filii Urzędu Marszałkowskiego;
  • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.