• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n. Wisłą prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń szkoły oraz terenu wokół szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
  • Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 108a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących.
  • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem  rodo@gminajozefow.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do siedmiu dni.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz odpowiednia Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły.