Burmistrz Józefowa nad Wisłą informuje o naborze wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z tym ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera, laptopa, tableta. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, dla których komputer ma być pomocą dydaktyczną.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu, która nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariacie następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą, Szkoły Podstawowej w Chruślinie, Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Chruślankach Józefowskich do dnia 29 października 2021 r. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Szczegóły Programu, regulamin i wzory oświadczeń dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz poniżej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:

Link do oryginalnej wersji strony (gminajozefow.pl)