Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą  ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia  o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą   do dnia 18 grudnia 2020r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 81 828 50 18 , 81 828 63 96

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

                                          w Józefowie nad Wisłą

                                                                  /-/ Anna Ciempiel