Nauczyciel: Iwona Szymała

Matematyka

 

4.05.20
K.P.
Temat: Wielokąt; wielokąt foremny.
Definicje: łamanej, łamanej zwyczajnej, wielokąta, wielokąta foremnego oraz twierdzenie 1 – podręcznik str. 310 – 311.
Zadania: 1 str. 314, 2, 3, 4 str. 315 oraz ze zbioru zadań 7.45, 7.46.
https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-foremne/D40d5m81L

 

kl 7b
Temat: Sprawdzian wiadomości.

 

 

kl 8b
Temat: Długość okręgu.

KARTKÓWKA
LICZBA π. DŁUGOŚĆ OKRĘGU
1. 0–1 p. Ile liczb naturalnych znajduje się między liczbami 2π a 10π? Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.
A. 24 B. 25 C. 26 D. 27
2. 0–1 p. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Średnica koła o obwodzie 16π jest równa
A. 4 B. 8 C. 16 D. 32
3. 0–2 p. Ile pełnych obrotów wykona koło traktora o średnicy 140 cm na drodze o długości 1 km? Przyjmij, że π » 22/ 7.
4. 0–2 p. Promień okręgu zwiększono o 5 cm. Uzasadnij, że długość tego okręgu wzrosła o 10π cm.
5.05.20
K.P.
Temat: Suma kątów w wielokącie.
Definicje kąta wewnętrznego i zewnętrznego wielokąta wypukłego str. 312, wzór na obliczanie sumy kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego str. 313, twierdzenie 3 str. 314. Zadania: 5, 6, 7, 8, 10, 14.
https://www.youtube.com/watch?v=9TkJXJ-f1lskl 8b
Temat: Pole koła.
Zapiszcie wzór na pole koła str. 253. Pozostałe pojęcia, które występują z zadaniach i które znacie to: promień, średnica, obwód koła. Zadania: 1, 2 str. 256 (podstawianie do wzoru długości promienia), 3, 4, 5 str. 256 (wyznaczyć trzeba najpierw długość promienia).
https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/D10GPXtiokl 7b i A.Ł.
Temat: Potęgi liczb całkowitych.
Definicja potęgi str. 271 tabela, druga i trzecia potęga jako kwadrat i sześcian str. 272 tabela. Zadania: 1, 2 str. 274 (zapisać na podstawie definicji), 3 str. 274, 4, 5, 6 str. 275 (obliczanie potęg jak w przykładach na str. 272).
https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-naturalnym/DWf4w8Gvv6.05.20
K.P.
Temat: Twierdzenie Talesa.
TwierdzenieTalesa oraz wniosek z twierdzenia Talesa – str. 316. Zadanie 1, 2 str. 319 oraz ze zbioru zadań: 7.57, 7.58, 7.59.
https://www.youtube.com/watch?v=PNSApW5hn64kl 8b
Temat: Obliczanie pola koła.
Definicja pierścienia kołowego str. 254. Zadania: 8, 10 str. 256, 12, 14 str. 257 i 16 str. 258.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8586

 

7.05.20
K.P.
Temat: Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa str. 318. Zadania: 3 str. 319, 7.61, 7.62, 7.63, 7,65.
https://www.youtube.com/watch?v=LCdmr9T0wmM

kl 8b
Temat: Koło i okrąg – powtórzenie wiadomości. Zadania: 4, 5, 7, 9 str. 260; 11 str. 261; 20 str. 263. W poniedziałek otrzymacie sprawdzian z działu koło i okrąg.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8586

kl 7b i A.Ł.
Temat: Potęgi o wykładniku naturalnym.
Przeanalizujcie przykłady ze stron 277 – 278, zapiszcie kiedy wynik potęgowania liczby ujemnej jest dodatni a kiedy ujemny – tabela str. 279. Zadania: 1, 2, 3, 4 str. 279, 11 str. 280.
https://www.youtube.com/watch?v=dm8cUBnQ0RA

 

8.05. 20
Temat: Podział trójkątów. Nierówność trójkąta.
Przypomnienie własności trójkąta – w podręczniku twierdzenia: 1, 2, 3, 4. Zadania: 1, 2, 3, 5, 7, 8 str. 326.
https://www.youtube.com/watch?v=7OOb2eyOaEk
https://www.youtube.com/watch?v=LCY-_ekUvvQ

kl 7b i A.Ł.
Temat: Potęgi o wykładniku naturalnym.
Zadania: 5, 6 str. 279, 7, 9, 4 str. 280.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/6502

 

11.05.20
K.P. 
Temat: Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie.
Twierdzenie 5 str. 324, zadania: 7.70,7.73, 7.75, 7.79, 7.80, 7.81.
https://www.youtube.com/watch?v=guvYMCe9N1I

kl. 8b
Temat: Sprawdzian.
W zadaniu 1, 2, 3 i 4: π – pi

 Zad. 1. Długość  okręgu o promieniu 3 m wynosi:
A. 0,5π m B. 6π m C. 3π m D. 1,5π m

Zad. 2  Długość łuku, który stanowi dwie piąte długości okręgu o promieniu 20 dm, wynosi:

A. 8π dm B. 16π dm C. 2 5π dm D. 40π dm

Zad. 3. Koło o polu 100π ma średnicę o długości:

A. 50 B. 100 C. 20 D. 10

 Zad. 4. Czy większy promień ma koło o obwodzie 8ππcm czy koło o polu 15πcm2? Wykonaj obliczenia.

 Zad. 5. Klomb w kształcie koła podzielono na trzy części w sposób przedstawiony na rysunku. Dla których kwiatków przeznaczono najmniejszą część? Wykonaj   obliczenia.

Zad. 6. Oblicz pole zacieniowanej figury.

 

Zad. 7. Oblicz pole i obwód figury z rysunku, której brzeg składa się z trzech półokręgów, przy czym promień największego półokręgu ma 15 cm, a promień średniego jest dwa razy większy od promienia najmniejszego półokręgu.

 

Zad. 8*. Która z figur f1  i  f2 ma większe pole? Odpowiedź poprzyj obliczeniami.

 

Kl 7b
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.
Mnożenie potęg o tej samej podstawie – tab. str. 281, dzielenie potęg o tej samej podstawie – tab. str. 282. Zadania: 1, 2 str. 283, 4, 10 str. 284.
https://www.youtube.com/watch?v=uVkFBzqpjbw

 

12.05.20
K.P.
Temat: Twierdzenie Pitagorasa.
Przypomnienie twierdzenia Pitagorasa str. 327. Zadania: 1, 2, 4 str 330, 5, 7 str. 331.
https://epodreczniki.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/D1HZGP6te

kl 8b
Temat: Kombinatoryka.
Przykłady do przeanalizowania z podręcznika str. 267 – 270. Reguła mnożenia str. 268 do zapisania w zeszycie. Zadania: 1, 3, 5, 7 str. 271, 8, 10 str. 272.
https://www.matemaks.pl/regula-mnozenia.html

kl 7b
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.
Zadania:  3, 5, 6, 7, 8 str. 284.

 

13.05.20
K.P.
Temat: Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa str. 329 oraz twierdzenie ze str. 330 na podstawie krórego ustalamy, czy dany trójkąt jest ostrokątny czy rozwartokątny. Zadania: 11 i 12 str. 331, 7.105, 7.107,7,108.
https://www.youtube.com/watch?v=CDLH66aOl7Y

8b
Temat: Kombinatoryka.
Zadania: 11, 13, 16, 17, 18 str. 272.

 

14.05.20
K.P.
Temat: Wysokości w trójkącie.
Wyznaczanie wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym, ich punkt przecięcia str. 332. Wzory na obliczanie wysokości w trójkątach str. 334. Zadania: 1 str. 337, 4, 5, 6 str. 338 (do sprawdzenia na ocenę).
https://www.youtube.com/watch?v=1ivWLu3A7q8

kl 8b
Temat: Kombinatoryka.
Zadania: 21, 22, 23, 24 str. 273

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.
Zadania: 10, 11, 12, 13 str. 284.

 

15.05.20
K.P.
Temat: Środkowe w trójkącie.
Definicja środkowej trójkąta str. 335, twierdzenie 2 str. 336. Zadania: 7, 8, 9, 10, 11 str. 338.
https://www.youtube.com/watch?v=CBYTUnzpyBM

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.
Zadania na ocenę: 1, 2, 3, 4, 5 str. 285.

 

18.05.20
K.P.
Temat: Przystawanie trójkątów.
Przypomnienie cech przystawania trójkątów str. 339 – 343. Zadania: 1, 2, 3, 4, 6 str. 345.
https://epodreczniki.pl/a/cechy-przystawania-trojkatow/DpLU69Lif

kl 8b
Temat: Rachunek prawdopodobieństwa.
Zadania: 1 str. 279, 2, 3, 4, 5 str. 280.
https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy

kl 7b i A.Ł.
Temat: Potęga potęgi.
Wzór na potęgowanie potęgi – tabela str. 286 i przykłady. Zadania: 1, 2, 3, 4 str. 288.
https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4
https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n

 

19.05.20
K.P.
Temat: Przystawanie trójkątów.
Zadania: 7. 131, 7.133, 7.135, 7.137, 7.139.

kl 8b
Temat:  Rachunek prawdopodobieństwa.
Zadania: 7, 9 str. 280, 11, 12, 13 str. 281.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Potęga potęgi.
Zadania: 5 str. 288, 6, 7, 8, 9 str. 289.

 

20.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów.
Definicja podobieństwa trójkątów i skali podobieństwa str. 346. Zależność pomiędzy skalą podobieństwa a stosunkiem obwodów trójkątów podobnych str. 347. Trzy cechy podobieństwa trójkątów str. 348 – 349. Zadania: 1, 2, 3 str. 351.
https://www.youtube.com/watch?v=2MXfI3JCEsk

kl 8b
Temat: Rachunek prawdopodobieństwa.
Zadania: 14, 15, 16, 17, 18 str. 281.

 

21.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów.
Zadania: 4, 5, 6 str. 352.

kl 8b
Temat: Rachunek prawdopodobieństwa.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 282.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8539

kl 7b i A.Ł.
Temat: Potęga potęgi.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 289.
https://www.youtube.com/watch?v=RzCmXBU3ifw

 

22.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów.
Zadania: 7, 8, 9 str. 352.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.
Wzory dotyczące mnożenia i dzielenia potęg o tym samym wykładniku – tabelki str. 290 i 291.
Zadania: 1, 2, 3, 4 str. 293.
https://www.youtube.com/watch?v=7wVPoHs0zmo

 

25.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach.
Zadania: 1, 2, 3, str. 357.
https://zadania.info/d1147/1

kl 8b
Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 3, 5 str. 283, 8, 9 str. 284.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8539

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.
Zadania: 6, 7, 8  str. 293, 9 str. 294.

 

26.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach.
Zadania: 4, 5, 6 str. 357.

kl 8b
Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 10, 11, 12  str. 284, 16 str. 286.

KARTKÓWKA

Zad. 1 (0-1p.) Na trening przyszło 5 dziewcząt i 6 chłopców. Na ile sposobów można spośród tych osób wybrać parę damsko-męską? Wybierz poprawną odpowiedź.
A.11
B. 25
C. 30
D. 36

Zad. 2  (0-1p.) Ile jest różnych wyników przy jednoczesnym rzucie monetą i ośmiościenną kostką do gry? Wybierz poprawną odpowiedź.
A. 4
B. 8
C. 16
D. 64

Zad. 3 (0-2p.) W poczekalni stoi siedem foteli ustawionych w rzędzie. Wszystkie są puste. Ania i Zuzia chcą zająć miejsca.
a) na ile sposobów mogą zająć te miejsca?
b) na ile sposobów mogą zająć te miejsca tak, aby nie siedzieć obok siebie?

Zad. 4 (0-3p.) Z liter wyrazu STADION tworzymy dwuliterowe wyrazy mające sens lub nie. Ile różnych wyrazów można utworzyć, jeśli:
a) litery mogą się powtarzać,
b) litery nie mogą się powtarzać,
c) w każdym wyrazie jest jedna samogłoska i jedna spółgłoska w dowolnej kolejności?

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 294 na ocenę.

 

27.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach.
Zadania: 7, 8, 9  str. 357.

kl 8b
Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 13, 14, 15 str. 285.

 

28.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach.
Zadania: 7.152, 7.154, 7.156, 7.158, 7.160.

kl 8b
Temat: Sprawdzian wiadomości.

Zad.1 (0-1p.) Ile liczb dwucyfrowych można utworzyć z cyfr 4, 5, 6, 7, 8, jeśli cyfry w liczbie mogą się powtarzać?
A. 12
B. 16
C. 20
D. 25

Zad. 2 (0-1p.) Ile jest liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach, w których cyfrą dziesiątek jest 6?
A. 64
B. 72
C. 81
D. 90

Zad. 3 (0-2p.) Spośród liczb dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 10 jest równe 1/10            P           F
Prawdopodobieństwo wylosowania liczby większej od 90 jest równe 1/9                      P           F

Zad. 4 (0-2p.) Rzucamy dwiema różnymi sześciennymi kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że:
a) suma oczek jest równa 6
b) iloczyn oczek jest mniejszy od 6.

Zad. 5 (0-3p.) Wpudełku znajdują się 2 kule białe i 3 czarne. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowano dwa razy kulę czarną w doświadczeniu polegającym na dwukrotnym losowaniu kuli:
a) ze zwracaniem,
b) bez zwracania.

Zad. 6 (0-3p.) Talia 24 kart składa się z dziewiątek, asów, waletów, dam i królów. Losujemy z niej dwa razy po jednej karcie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że:
a) obie wylosowane karty są pikami,
b) żadna z wylosowanych kart nie jest waletem.

Zad. 7 (0-2p.) Ile  różnych liter wyrazu TRYLION należy wylosować, ąby mieć pewność, że wśród nich jest samogłoska? Odpowiedź uzasadnij.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.
Zadania z zeszytu ćwiczeń str. 85-86.

 

29.05.20
K.P.
Temat: Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach.
Zadania: 7.163, 7.165, 7.167, 7.170.

kl 7b
Temat: Notacja wykładnicza.
Zapis w notacji wykładniczej – tabela str. 295, potęgi liczby 10 – str. 297.
Zadania: 1, 2, 3 str. 298.
https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DLsZImdbD