Nauczyciel: Iwona Szymała

Przedmiot: matematyka

15.04.2020 r.
K.P.
Temat: Proporcjonalność odwrotna.
Zadania: 7, 8, 9, 10, 11 str. 281

kl. 8b
Temat: Graniastosłupy – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 2 str. 225, 5, 7, 8, 9 str. 226
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/6512

kl. 7b i A.Ł.
Temat: Równania – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 2, 5, 6 str. 218
https://app.wsipnet.pl/sc-184374/testy/wybor-zadan/2/7206

16.04.2020 r.

K.P.
Temat: Funkcja wykładnicza.
Definicja funkcji wykładniczej i wykresy str. 282, własności funkcji wykładniczej str. 283.
Zadania 1, 2, 3 str. 287.
https://www.matemaks.pl/funkcja-wykladnicza.html

Kl. 8b
Temat: Ostrosłupy – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 11, 12 str. 227.
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/8055

Kl. 7b i A.Ł.
Temat: Kąty w wielokątach.
Własności wielokątów – str. 225, 226, 227 – narysować wielokąty, przepisać ich własności i nauczyć się własności wielokątów.
https://www.youtube.com/watch?v=vNanxUXutNc

17.04.2020 r.
K.P.
Temat: Funkcja logarytmiczna.
Definicja funkcji i przykładowe wykresy – podręcznik str. 288, 289.
Zadania: 1, 2, 3 str. 291.
https://www.matemaks.pl/funkcja-logarytmiczna.html

kl. 8b
Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 14, 15 str. 227, 20, 27 str. 228.
Zadania na ocenę: 12, 17 str. 227, 21, 23 str. 228.
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/7207
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/8395

kl. 7b i A.Ł.
Temat: Kąty w wielokątach.
Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem poznanych własności wielokątów: 3, 4 str. 232, 8 str. 233, 12 str. 234.
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/8660

20.04.2020 r.
K.P.
Temat: Podstawowe własności wybranych funkcji – powtórzenie wiadomości. Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6 – zbiór zadań str. 189.
http://www.matzadanie.pl/index.php/125-podstawowe-wlasnosci-wybranych-funkcji

kl. 8b
Temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 2, 5 str. 232, 10 str. 233, 14, 16 str. 234.
http://www.e-zadania.pl/materialy/lista,106,statystyka.html

kl. 7b
Temat: Wielokąty foremne.
Zapiszcie definicję wielokąta foremnego-podręcznik str. 228. Narysujcie wielokąty foremne: pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt – podręcznik str. 229. W podręczniku na str. 229 zróbcie ćwiczenie 1 oraz zad. 14 str. 234 (rozwiążcie podobnie jak w przykładzie 4 str. 231).
https://www.youtube.com/watch?v=2XkPXgkURXE

21.04.2020 r.
K.P.
Temat: Sprawdzian wiadomości. (dostępny tylko dla ucznia)

kl. 8b
Temat: Rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 8 str. 233, 13 str. 233, 17, 18, 19, 20 str. 234.
https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo

kl. 7b
Temat: Pola wielokątów.
Przypomnienie wzorów na pola znanych wielokątów str. 237-239. Zapiszcie wzory do zeszytów, wykonajcie rysunki wielokątów. Z podręcznika obliczcie pole pięciokąta z ćwiczenia 3 str. 241 oraz zapiszcie w zeszycie i zapamiętajcie zależności między jednostkami pola str. 240.
https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0
https://www.youtube.com/watch?v=xrDR9jyUv3E

22.04.20
K.P.
Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.
Zapozananie z definicjami pojęć wymienionych w temacie lekcji – podręcznik str. 295-300. Przypomnienie rodzajów kątów. Zadania z podręcznika ze str. 300.
https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DMIBNJUXC
https://www.youtube.com/watch?v=_bYXHZUcpkE
https://www.czacki.edu.pl/files/zainteresowania/matematyka/Podstawowe_pojecia_geometrii.pdf

kl. 8b
Temat: Rachunek prawdopodobienstwa – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 22 str. 234, 24, 26, 27, 29 str. 235. Sprawdzian proszę odesłać do sprawdzenia jak najszybciej!

SPRAWDZIAN

 • Zadanie 1

  Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że iloczyn wyrzuconej liczby oczek będzie równy 25?
  Zaznacz poprawną odpowiedź.

  A.

  13

  B.

  16

  C.

  112

  D.

  136
 • Zadanie 2

  Z urny zawierającej kule ponumerowane liczbami od 1 do 4 losujemy kolejno bez zwracania dwie kule. Wynikiem doświadczenia jest liczba dwucyfrowa, w której numer pierwszej wylosowanej kuli jest cyfrą dziesiątek, a numer drugiej – cyfrą jedności.

  Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosowana liczba będzie mniejsza od 20?

  Zaznacz poprawną odpowiedź.

  A.

  12

  B.

  14

  C.

  16

  D.

  18
 • Zadanie 3

  Z urny zawierającej kule ponumerowane od 1 do 5 losujemy ze zwracaniem dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo, że iloczyn liczb na wylosowanych kulach będzie równy 1?

  Zaznacz poprawną odpowiedź.

  A.

  125

  B.

  15

  C.

  225

  D.

  25
 • Zadanie 4

  Ze zbioru cyfr {1, 2, 3, 4, 5, 6} losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania i, zapisując wylosowane cyfry w kolejności losowania, otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3?

  Zapisz rozwiązanie.

 • Zadanie 5

  Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn wyrzuconych oczek na obu kostkach będzie równy 3?

  Zapisz rozwiązanie.

 • Zadanie 6

  Doświadczenie polega na dwukrotnym losowaniu bez zwracania liczby ze zbioru wszystkich liczb naturalnych od 0 do 10. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa a?

  Uzupełnij zdania. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

  a) Jeśli a = 3, to prawdopodobieństwo jest równe ____ .
  b) Jeśli a = 18, to prawdopodobieństwo jest równe ____ .

 • Zadanie 7

  Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma wyrzuconych oczek na obu kostkach będzie równa 8?

  Zapisz rozwiązanie.

 • Zadanie 8

  Z urny zawierającej 5 jednakowych kul opisanych liczbami od 1 do 5 losujemy kolejno dwie kule bez zwracania.
  Wskaż poprawne dokończenie zdania.Prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem wylosowano liczbę nieparzystą, a za drugim razem liczbę parzystą, jest równe

  A.

  110

  B.

  15

  C.

  310

  D.

  25

  23.04.20
  K.P.
  Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.
  Zadania ze zbioru zadań: 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.11.

  kl. 8b
  Temat: Powtórzenie wiadomości.
  Zadania z podręcznika str. 236 i 236.

  kl. 7b
  Temat: Obliczanie pól wielokątów.
  Zadania z podręcznika 1, 2, 3, str. 242, 6 str. 243.
  https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/DztHmSXqd
  https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D1BVGUnxc

  24.04.20
  K.P.
  Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.
  Zadania ze zbioru zadań: 7.12, 7.14, 7.16, 7.18, 7.20.

  kl 7b i A.Ł.
  Temat: Obliczanie pól wielokątów.
  Zadania z podręcznika 4, 7 str. 243, 9, 10, 12, 14 str. 244.
  https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-i-kwadratu/DOj5bvNYQ
  https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW

27.04.20
K.P.
Temat:  Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.
Przypomnienie pojęć zawartych w temacie lekcji podręcznik str. 301-304. Zadania z podręcznika str. 305
https://epodreczniki.pl/a/figury-plaskie/DTLw7DaTH
https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g
https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep

kl 8b
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Zadania z podręcznika str. 238 i 239.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Obliczanie pól wielokątów.
Kolejne zadania z tego tematu: 15, 16, 19 str. 245, 20, 25 str. 246, 35 str. 248.
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/pola-wielokatow,oid,1834

28.04.20
K.P.
Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.
Zadania ze zbioru zadań: 7.22, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31.

kl 8b
Temat: Liczba π.(pi)
Zapiszcie co oznacza liczba π – podręcznik str. 243, następnie przybliżenie liczby π z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – podręcznik str. 245. Zadania: 3, 4, 5 str. 246, 7, 1, 4 str. 247.
https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/

kl 7b i A.Ł.
Temat: Obliczanie pól wielokątów.
Zadania z podręcznika str. 250.
http://www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/wielokaty-kola-okregi-klasowka/test-pola-wielokatow

W piątek otrzymacie sprawdzian!
29.04.20
K.P.
Temat: Dwie proste przecięte trzecią prostą. Rysunek dwóch prostych przeciętych trzecią z nazwaniem powstałych kątów – podręcznik str. 306 oraz rysunek na którym dwie proste są równoległe i związane z nim twierdzenie 1 str. 306 i twierdzenie 2 str. 307. Zadania: 1 str. 308,  2 str. 309 oraz 7.33 i 7.34.
https://epodreczniki.pl/a/katy-utworzone-przez-dwie-proste-przeciete-trzecia-prosta/Dve5bVHmhkl 8b
Temat: Długość okręgu.
Zasisać definicję okręgu i koła oraz wzór na długość okręgu – podręcznik str. 248. Zadania: 1 str. 250 (tak jak przykład 1 z poprzedniej strony), 2 str. 250 (ze wzoru na obwód koła wyznaczyć promień), 3, 4 str. 250 (podstawić dane do poznanego wzoru), 5, 6 str 250 (wyznaczyć promień ze wzoru na obwód).
https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5
https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k
30.04.20
K.P.
Temat: Suma kątów w trójkącie.
Zadania: 3, 6 str. 309 z podręcznika oraz ze zbioru zadań: 7.33, 7.35, 7,37.kl 8b
Temat: Długość okręgu.
Zadania: 12, 14 str. 251, 1, 2, 3, 4 str. 252

kl 7b
Temat: Wielokąty – powtórzenie wiadomości.
Zadania do sprawdzeia: 4, 5 str. 264, 6, 7 str. 265, 10, 11 str. 266.
W poniedziałek sprawdzian. Proszę o przesłanie poprzedniej pracy do sprawdzenia (zadania 1, 2, 3 str. 197 podręcznik).