Nauczyciel: Halina Mróz

Tematy lekcyjne z matematyki 

 

Klasa IV

27.03.2020r.(1 godz.)- temat lekcji: Zastosowanie dzielenia pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych.

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Dzielenie pisemne liczb przez liczby jednocyfrowe” znajdujący się na stronach 199-206 w podręczniku. Proszę zapoznajcie się z rozwiązanymi, przykładowymi zadaniami oraz je przeanalizujcie.

Zadania do rozwiązania: od 10 do 16 ze strony 205 oraz od 1 do 4 ze strony 206 (podręcznik ).

 

31.03.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Wyrażenia arytmetyczne” znajdujący się na stronach 207 do 211. Proszę zapoznajcie się z podpunktami niebieskimi ze strony 207, zwróćcie uwagę na zachowanie poprawnej kolejności wykonywania działań (temat7  „Kolejność wykonywania działań” strona 62-63 podręcznik).

Warto pamiętać, że określenie kolejności wykonywaniadziałań przez pisemne „numerowanie” daję lepszą orientację. Podczas wykonywania bardziej złożonych przykładów, starajcie się wykonywać działania pomocnicze sposobem pisemnym.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 strona 208 (podręcznik ).

 

01.04.2020r. (1 godz. )-temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zdaniach tekstowych.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 9 strona 208-209 oraz od 1 do 4 strona 211 (podręcznik ).

 

02.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji:Powtórzenie wiadomości o dodawaniu i odejmowaniu

sposobem pisemnym.

Przeanalizujcie podpunkt oznaczony na różowo ze strony 212.

Nawet w najprostszych zadaniach nie rezygnujcie z wypisywania danych. Wzorujcie się na już rozwiązanych przykładach z podręcznika.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 strona 212.

 

03.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o mnożeniu i dzieleniu sposobem pisemnym.

Przeanalizujcie podpunkt oznaczony na różowo ze strony 213.

Nawet w najprostszych zadaniach nie rezygnujcie z wypisywania danych. Wzorujcie się na już rozwiązanych przykładach z podręcznika.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 12 strona 213,214.

07.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji:Powtórzenie wiadomości o zastosowaniu działań arytmetycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Przeanalizujcie podpunkt oznaczony na różowo ze strony 215.

Zadania do rozwiązania: od 13 do 21 ze strony 215, 216.

 

08.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rachunku pisemnego.

Zadania do rozwiązania: od 22 do 27 strona 217.

 

…04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Wielokąty i ich własności.

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Wielokąty” znajdujący się na stronach 222, 223.

Proszę zapoznajcie się z niebieskimi podpunktami na stronie 222 oraz przenalizujcie nowe treści matematyczne znajdujące się w ramce na stronie 223.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 ze strony 223,224.

 

…04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Rysowanie wielokątów o danych własnościach.

Zapoznajcie się z definicją wielokąta foremnego który znajduję się w chmurce na stronie 225.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 10 strona 225.

 

Klasa VB

27.03.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Własności czworokątów.

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Klasyfikacja czworokątów”. Własności czworokątów” znajdujący się na stronach 181 do 190. Przeanalizujcie nowe treści matematyczne zamieszczone w ramce na stronie 183.

Odpowiedzcie na pytania:

 • Czy równoległobok jest trapezem równoramiennym?
 • Czy równoległobok jest trapezem prostokątnym?
 • Czy romb to trapez równoramienny, który ma wszystkie boki równej długości?
 • Czy kwadrat to trapez prostokątny, który ma wszystkie boki równej długości?

Zadania do rozwiązania: od 4 do 13 ze strony 184, 185.

Po narysowaniu czworokątów w zadaniu 8 podaj ich nazwy i odpowiedz na dodatkowe pytania:

 • Czy istnieje równoległobok, który spełnia warunki punktu a?
 • Jak nazywa się czworokąt, który spełnia warunki punktu b?
 • Czy dowolny równoległobok spełnia warunki punktu c?
 • Czy istnieje trapez, który nie jest równoległobokiem który spełnia warunki punktu c?

 

30.03.2020r (1 godz. )- temat lekcji:Klasyfikacja czworokątów.

Należy przeczytać oraz przeanalizować nowe treści matematyczne ze strony 185 (podpunkty niebieskie

i ramkę ).

Zadania do rozwiązania: od 14 do 18 ze strony 186.

Do rozwiązania zadań zachęcam aby sporządzić rysunek pomocniczy czworokąta i zaznaczyć w nim dane z zadani

01.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zebranie wiadomości o własnościach czworokątów..

Zadania do rozwiązania: od 19 do 24 ze strony 186 (podpunkt niebieski i ramkę ).

Dla chętnych karta pracy Czworokąty- Dobble. Karta dostępna jest na stronie wsipnet.pl

 

02.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie klasyfikacji czworokątów do rozwiązywania zadań tekstowych cz. 1.

Należy zapoznać się z nowymi treściami matematycznymi ze strony 188, 189

(ramki i podpunkt niebieski ).

Zadania do rozwiązania: od 25 do 28 strona 189.

03.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie klasyfikacji czworokątów do rozwiązywania zadań tekstowych cz. 2.

Zadania do rozwiązania: od 29 do 33 strona 190, oraz od 1 do również strona 190.

Praca domowa dla chętnych na szóstkę. Zadanie z niebieskiej ramki na 180 stronie.

„Zaproponuj podział czworokątów ze względu na wybraną cechę,  Przedstaw go na kartce z zeszytu”.

 

06.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Wprowadzenie wzoru na pole równoległoboku.

Należy przeczytać i przeanalizować podpunkt niebieski na stronie 191.

„Zauważcie, że pole równoległoboku jest równe sumie pól dwóch przystających trójkątów wyznaczonych przez boki i przekątną równoległoboku  Można to zaobserwować na rysunku”

Trójkąty przystające mają takie same pola można je na siebie nałożyć !!!

Przeanalizuj nowe treści matematyczne ze strony 192( ramka).

Zauważcie, że dla każdego z dwóch boków równoległoboku mamy inną wysokość na niego opuszczoną.

Do obliczenia pola, trzeba zawsze wybrać  jeden bok i wysokość, która jest opuszczona na ten bok lub drugi bok oraz wysokość, która jest opuszczona na drugi bok. W obu przypadkach pole wyjdzie takie samo, bo jest to cały czas ten sam równoległobok.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 8 strona 193.

 

08.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Wprowadzenie wzoru na pole rombu.

Należy zapoznać się z nowymi treściami matematycznymi na stronie 194 (podpunkt niebieski i ramka ).

Zauważcie, że pole rombu jest równe połowie pola prostokąta o długościach boku równych długościom przekątnych rombu (rysunek w podpunkcie niebieskim).

Zauważcie, że skoro romb jest równoległobokiem to jego pole można obliczyć tak samo jak pole równoległoboku

(iloczyn długości boku i wysokości opuszczonej na ten bok ).

Romb jest to czworokąt, który ma dwie paty boków równych i równoległych, a więc wysokości opuszczone na równoległe boki mają taką samą długość. Romb potocznie nazywany jest kopniętym kwadratem !!!

Zadania do rozwiązania: od 9 do 14 strona 195.

 

Klasa VIA

30.03.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zamiana jednostek objętości – ćwiczenia

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Zamiana jednostek objętości” znajdujący się na stronach 162 , 169.

Zadania do rozwiązania: od 14 do 21 ze strony 166.

31.03.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Zadanie tekstowe (objętość prostopadłościanu ).

zadania do rozwiązania: od 22 do 26 ze strony 166 do 168 oraz od 1 do 4 ze strony 169.

W zadaniu 23 podpunkt b należy zauważyć, że ziemia potrzebna do wypełnienia skrzynki to połowy jej wysokości ma objętość równą połowie objętości wnętrza skrzynki. Wówczas po wyznaczeniu objętości wnętrza skrzynki należy tę objętość podzielić przez 2. Ten podpunkt można rozwiązać drugim sposobem. Na początku najlepiej jest wyznaczyć wysokość ziemi w skrzynce, a następnie obliczyć objętość tej ziemi.

W zadaniu 25 wykonaj rysunek poglądowy prostopadłościanu. W zadaniu 26 możesz skorzystać z kalkulatora.

Zadanie 3 możecie wykonać na dwa sposoby analogicznie do zadania 23.

 

01.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozpoznawanie graniastosłupów prostych i ostrosłupów w sytuacjach praktycznych.

Należy zapoznać się z nowymi treściami matematycznymi na stronach 170, 171 (podpunkty i ramka).

Odpowiedzcie na pytanie: Dlaczego ściany graniastosłupa który nie jest prosty nie są prostokątami.

Postarajcie się wyobrazić klocek piąty z podpunktu 1 w innych położeniach.

Zadania do rozwiązania : od 1 do 6 ze strony 172, 173

Zauważcie, że podstawą prostopadłościanu jest czworokąt, a ścianami bocznymi są prostokąty.

Rozwiązanie zadania czwartego zapiszcie w tabeli.

  Wielokąt w podstawie Liczba ścian boczny Liczba krawędzi podstawy Liczba krawędzi bocznych Liczba krawędzi Liczba wierzchołków podstawy Liczba wierzchołków
I              
II              
III              
IV              

 

Zauważcie, że graniastosłup:

 • ma tyle samo ścian bocznych ile boków ma wielokąt w podstawie,
 • ma trzy razy więcej krawędzi niż wielokąt w podstawie ma boków,
 • ma dwa razy więcej wierzchołków niż wielokąt w podstawie ma boków

Przeanalizujcie nowe treści matematyczne na stronie 193 (ramka ).

Zadania do rozwiązania: od 7 do 11 ze strony 174, 175

 

Rozwiążcie zadanie 9 przy użyciu tabelki zamieszczonej poniżej.

  Wielokąt w podstawie Liczba ścian boczny Liczba krawędzi podstawy Liczba krawędzi bocznych Liczba krawędzi Liczba wierzchołków podstawy Liczba wierzchołków
I              
II              
III              
IV              

 

Zauważcie, że ostrosłup:

 • ma tyle samo ścian bocznych ile boków ma wielokąt w podstawie,
 • ma dwa razy więcej krawędzi niż wielokąt w podstawie ma boków,
 • ma o 1 więcej wierzchołków niż wielokąt w podstawie ma boków

02.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych i ostrosłupów

Przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 175 (podpunkty ).

Zadania do rozwiązania: od 12 do 16 ze strony 176, 177

W zadaniu 12 zauważcie, że jedną z metod określenia, czy figura jest siatką graniastosłupa jest wyróżnienie podstawy i zliczenie wielokątów ścian bocznych.

 

06.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul w sytuacjach praktycznych.

Przeczytaj i przeanalizuj treści matematyczne ze strony 178 (podpunkty i ramka ).

Zadania do rozwiązania od 17 do 21 strony 178 – 180 oraz od 1 do 4 strona 180.

Zauważcie że walec, stożek i kula należą do brył obrotowych. Zwróćcie uwagę na analogię między graniastosłupem i walcem oraz między ostrosłupem i stożkiem. Wyobraźcie sobie, że obracacie prostokąt, trójkąt, oraz koło wycięte z papieru i przyklejone do patyczka. Co zaobserwujecie.

 

07.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polach wielokątów.

Zadanie do rozwiązania: zadanie 1 i zadanie 2 strona 182.

08.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polu prostopadłościanu.

Przeanalizuj podpunkty różowe ze strony 183 i 184.

Zadania do rozwiązania: od 3 do 12 strony 183 – 185.

 

Klasa VIIA

30.03.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Zadania do rozwiązania: od 7 do 11 ze strony 196, 197 oraz od 1 do 5 ze strony 197.

 

31.03.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowanie równań cz.1.

Przeczytaj i przenalizuj nowe treści matematyczne ze strony 198, 199.

Wnikliwie przeanalizujcie etapy rozwiązywania zadania tekstowego za pomocą równania.

Przeanalizujcie przykład 1 i zwróćcie uwagę na możliwość różnych niewiadomych i wynikającą z tego postać ułożonego równania. Samodzielnie rozwiążcie ćwiczenie 1 (oznaczając przez x dowolną wielkość na przykład ilość stron przeczytanych w ciągu pierwszego dnia).

Zadania do rozwiązania:

 

01.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowanie równań cz.2.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 2 ze strony 200.

Zwróć uwagę na sposób określenia biletów normalnych (29 – x). Jeśli nie rozumiecie skąd taki zapis wyobraźcie sobie na przykład liczbę uczniów w klasie. Czyli liczbę dziewcząt i chłopców w klasie. Na przykład w klasie jest 20 uczniów, a więc chłopcy stanowią x, a dziewczęta (20 –x).

Rozwiążcie samodzielnie ćwiczenie 2.

Zadania do rozwiązania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ze stron 201, 202.

 

02.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowanie równań cz.3.

Wykonaj mini plakat prezentujący prawidłowe rozwiązanie wybranego zadania od 5 do 13 ze strony 202. Powinien on zawierać: treść zadania, analizę treści, poprawnie ułożone równanie, jego rozwiązanie, sprawdzenie z warunkami zadania oraz odpowiedź. Można dodatkowo umieszczać rysunki obrazujące treść zadania.

Numery z dziennika lekcyjnego:

1, 4 ->wykonują zadanie 5,

2, 3 -> wykonują zadanie 5,

5, 6 -> wykonują zadanie 6,

7, 8 -> wykonują zadanie 7,

9, 10 -> wykonują zadanie 8,

11, 12 -> wykonują zadanie 9.

13, 14 -> wykonują zadanie 10,

15, 16 -> wykonują zadanie 11,

17, 18 -> wykonują zadanie 12,

19, 20, 21 -> wykonują zadanie 13.

Można współpracować w grupach dwuosobowych.

Na każdym plakacie proszę podać dwóch wykonawców, plakat z zadaniem 13, trzech wykonawców. Format plakatu to A4 (zwykła kartka ksero). Każdy uczeń za wykonane zadanie otrzyma ocenę. Rozwiązania proszę przesyłać drogą mailową. Termin plakatu do środy (08.04.2020r.).

 

06.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie obliczeń procentowych w równaniach.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 3 ze strony 200 i 201 z podręcznika. Dane, rysunek poglądowy, przepisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: 14, 15, 18, 20.

Zadanie 14 Zwróć uwagę na poprawny zapis danych, np. o 15% więcej niż x to x + 0,15x czyli 1,15x, a o 15% mniej niż x to x – 0,15x, czyli 0,85x itp.

 

07.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 strona 203.

 

08.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Proporcjonalność prosta.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne ze strony 204, 205. Przepisz do zeszytu na kolorowo nowe treści ze strony 204. Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1 ze strony 205. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 205.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 2 ze strony 206. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 206.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 7 strona 209.