Nauczyciel: Halina Mróz

                       

  Klasa IV a

02.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych.

Przeczytaj i przeanalizuj 4 podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne w ramce ze strony 264 i 265. Nowe treści zapisz do zeszytu. Dobrze przećwicz czytanie ułamków. Przeczytaj po dwa razy ułamki ze wszystkich zadań. Naucz się wskazywać licznik i mianownik w danych ułamkach.

 Ułamek to część całości!!!Po wykonaniu rysunków w zadaniu 3 zauważycie, że niektóre ułamki dają w sumie całość.

Zadania do rozwiązania od 1 do 6 ze strony 266.

 

03.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych.

Zadania do rozwiązania od 7 do 10 ze strony 267 oraz od 1 do 4 ze strony 268.

Zauważcie, że 1/2=2/4 =4/8 

 

04.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie ułamka liczby naturalnej.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie ze strony 269. Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania od 1 do 4 ze strony 270.Przerysuj do zeszytu graficzny sposób obliczania ułamka danej liczby przedstawiony w zadaniu 1.

 

05.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie ułamka liczby naturalnej.

 

Zadania do rozwiązania od 5 do 11 ze strony 271.Przerysuj do zeszytu graficzny sposób obliczania ułamka danej liczby przedstawiony w zadaniu 5.

W zadaniu 9 zauważcie, że ,, 2/9 książki’’ to   2/9 wszystkich stron książki.

 

09.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Zastosowanie obliczania ułamka danej liczby do rozwiazywania zadań tekstowych.

 

Zadania do rozwiązania od 12 do 16 ze strony 272, oraz zadania od 1 do 4 ze strony 273.

W zadaniu 2 najpierw odczytaj ułamek z diagramu, a następnie oblicz taki ułamek danej wielkości.

 

10.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach. Porównywanie ułamków o takich samych licznikach.

 

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty niebieskie na stronie 274,275 i 276 oraz nowe treści matematyczne w niebieskich ramkach. Zauważ na ile równych części jest podzielony odcinek jednostkowy. Potraktuj ułamek jako liczbę.

 

Zadania do rozwiązania od 1 do 8 ze strony 274-278.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski oraz nowe treści matematyczne w niebieskiej  ramce na stronie 278-279.

Zadania do rozwiązania od 9 do 20 ze strony 278,279 i 280 oraz zadania od 1 do 4 ze strony 280.

W zadaniu 4 zamaluj w zeszycie ¼ i ¾ koła i spróbuj rozwiązać zadanie, porównując swoje rysunki z rysunkami w podręczniku.

                                                       

19.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty niebieskie na stronie 281 i 284 oraz nowe treści matematyczne na stronie 283 i 285.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 24 strona 282 do 287 oraz od 1 do 4 ze strony 287.

 

23.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Liczby mieszane. Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy.

Przeczytaj i przenalizuj podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne na stronach: 288 do 291.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 20 ze strony 289, 294 oraz od 1 do 4 ze strony 295.

 

24.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji : Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty różowe na stronach

296 do 302 na stronie 296 do 302.

Zadania do rozwiązania od 1 do 16 strona 297-302

 

25.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji : Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych.

Zadania do rozwiązania od 17 do 28 strona 303, 304.

 

Życzę Wam zdrowych i pełnych przygód wakacji!!!

 

                                 

 Klasa V b

01.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o działaniach na liczbach dziesiętnych.cz.3

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy ze strony 238. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 9 do 17 ze strony 238, 239.

Zauważcie, że w zadaniu 10 precyzyjna odpowiedź będzie brzmieć

,,najwyżej 12”.

W zadaniu 13 policz masę cukierków wchodzących w skład mieszanki i koszt zmieszanych cukierków.

Cena 1 kg mieszanki= koszt :masa(w kg).

 

03.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Proste równoległe przecięte trzecią prostą.

Przeczytaj i przeanalizuj trzy podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne ze strony 244 i 245. Napisz w zeszycie krótką notatkę.

Przypomnij, że kąt jest częścią płaszczyzny ograniczonej przez dwie półproste o wspólnym wierzchołku, które nazywają się ramionami kąta. Wierzchołek kąta jest początkiem półprostych.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 10 ze strony 245, 246.

Dane z zadania 9 przedstaw na schematycznym rysunku.

 

04.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Suma kątów w trójkącie.

Przeczytaj i przeanalizuj trzy podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne ze strony 247,248 i 249. Napisz w zeszycie krótką notatkę.

 

Zadania do rozwiązania: od 11 do 18 ze strony od 247 do 250.

Zauważcie w danych zadaniach na rysunkach dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą, oraz równe katy wyznaczone przez te proste.

W zadaniu 16 zastosuj własności trójkąta równoramiennego. Wykonaj schematyczny rysunek.

 

05.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Suma kątów w czworokącie.

Przepisz do zeszytu nowe treści matematyczne z ramek na stronach 251 i 252.

Zadania do rozwiązania: od 19 do 25 ze strony od 250 do 252.

W zadaniu 20 i 21 zastosuj własności równoległoboku. Wykonaj schematyczny rysunek do zadania 21.

W zadaniu 23 i 24 zastosuj własności dowolnego trapezu i trapezu równoramiennego. Wykonaj schematyczny rysunek do zadania 24.

W zadaniu 25 samodzielnie zapiszcie dowód twierdzenia o sumie miar kątów czworokąta.

 

08.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Rodzaje kątów i ich własności- ćwiczenia. Zastosowanie własności miarowych katów do rozwiązywania zadań tekstowych.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne w ramce na stronie 252, 253.

Zadania do rozwiązania: od 26 do 36 strona 253, 254 oraz od 1 do 4 strona 255.

Zauważcie, że kąt wypukły to taki w którym dwa dowolne punkty należące do tego kąta wyznaczają odcinek również należący do kąta.

Uzasadnij, że kat wklęsły nie ma takiej własności.

 

10.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie. Zaznaczanie informacji na mapie.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie ze strony 256, 257 oraz nowe treści matematyczne w ramce na stronie 258.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 8 strona 258, 259.

W zadaniu trzecim odpowiedz na pytania:

  1. Czy obiekt na rysunku jest powiększony, czy pomniejszony? Ile razy?
  2. Ile razy odcinek na mapie lub planie jest krótszy niż w rzeczywistości?
  3. Jaka długość w terenie odpowiada długości 1 cm na planie lub mapie.

 

…(Po Święcie Bożego Ciała)(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie rzeczywistej długości w terenie na podstawie mapy.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie ze strony 260, 261.

Zadania do rozwiązania: od 9 do 17 strona 260-262 oraz od 1 do 4 strona 263.

15.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie rzeczywistej długości w terenie na podstawie mapy.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie ze strony 260, 261.

Zadania do rozwiązania: od 9 do 17 strona 260-262 oraz od 1 do 4 strona 263.

 

19.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Wprowadzenie pojęcia sześcianu i prostopadłościanu. Badanie własności sześcianu i prostopadłościanu.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne na strona 264 do 270.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 24 strona 266-271.

 

22.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Budowanie modeli prostopadłościanów. Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych.

Zadania do rozwiązania: od 25 do 28 strona 271, 272, oraz od 1 do 4 strona 273.

 

23.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości na temat kątów, skali i prostopadłościanów.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty różowe na stronach 274- 281

Zadania do rozwiązania: od 1 do 28 strona 275 do 282.

 

24.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczenia kalendarzowe. Obliczenia czasowe. Szacowanie obliczeń czasowych.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne na stronach 285- 288.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 14 na stronie 285 – 289, oraz do 1 do 3 strona 289.

 

Życzę Wam zdrowych i pełnych przygód wakacji!!!

 

 Klasa VI a

01.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie równań z jedna niewiadomą do rozwiazywania zadań tekstowych..

Zadania do rozwiązania: od 26 do 34 ze strony 241.

W zadaniach od 26 do 34 zwróćcie uwagę na określenie przyjętej niewiadomej. Niewiadoma to to nie ,,uczniowie”- tylko ,,liczba uczniów”, nie ,,zeszyt”- tylko ,,cena zeszytu”. Można przedstawić graficznie warunki zadania.

 

02.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie równań z jedna niewiadomą do rozwiazywania zadań tekstowych..

Zadania do rozwiązania: od 35 do 38 ze strony 242.

Ułatwieniem przy rozwiązaniu może być sporządzenie rysunku.

 W zadaniu 38 oznacz: I liczbę naturalną- n,  II liczbę naturalną –n+1.

Suma dwóch kolejnych l. naturalnych-73.

Równanie: n+n+1=73.

Zadanie na ocenę!!!

Wykonaj plakat według polecenia w ramce na stronie 242.

Rozwiąż test na portalu wsipnet.pl. Test jest sprawdzianem, zatem oceniam terminowość!!!

 

03.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych..

Przeczytaj i przeanalizuj  podpunkt różowy  ze strony 244. Jeden ze sposobów rozwiązania (najciekawszy według Ciebie) zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 4 ze strony 243 oraz od 1 do 10 ze strony 245.

 

04.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o prędkości..

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty różowe  ze strony 246 i 247. Jeden ze sposobów rozwiązania (najciekawszy według Ciebie) zanotuj w zeszycie.

Zadania do rozwiązania: od 11 do 15 ze strony 246,247 i 248.

 

08.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o równaniach.

Zadania do rozwiązania: od 16 do 25 ze strony 248-251.

 

09.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o równiach.

Zadania do rozwiązania: od 26 do 35 strona 251-253

 

10.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski oraz nowe treści matematyczne w ramkach na stronach 258, 259.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 11 strona 258-260, oraz od 1 do 4 ze strony 261.

 

15.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rysowanie kątów o podanych własnościach.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty niebieskie na stronach 262.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 8 ze strony 262, 262, oraz od 1 do 4 ze strony 264.

 

22.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o liczbach i działaniach na liczbach.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 30 ze strony 265, 270.

 

23.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkty różowe na stronie 271-272.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 27 ze strony 272 – 276.

 

24.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o figurach płaskich.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 28 ze strony 277 – 282.

 

 

25.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o figurach przestrzennych.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 26 ze strony 283 – 287, oraz od 1 do 22 ze strony 290, 292.

 

Życzę Wam zdrowych i pełnych przygód wakacji!!!

                                

 

 Klasa VII a

01.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.

Zadania na ocenę: od 3 do 13 ze strony 284!!! Będzie oceniana terminowość.

Zadania do rozwiązania od 1 do 5 ze strony 285.

 

02.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęgowanie potęgi.

Przeczytaj i przeanalizuj przykłady od 1 do 5 ze strony 286, 287 i 288.

Rozwiązania tych przykładów i ćwiczeń od 1 do 5 zapisz do zeszytu.

 

03.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęgowanie potęgi.

Zadania do rozwiązania od 1 do 9 ze strony 288 i 289 oraz od 1 do 5 ze strony 289.

W zadaniu 3 przypomnij pięć kolejnych potęg liczb 2 i 3 oraz kwadraty liczb  jednocyfrowych.

Podczas rozwiązywania zadania zamieniaj odpowiednio podstawy potęg.

 W zadaniu 4 zapisuj wyrażenia w postaci potęg o tej samej podstawie.

 

04.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści  matematyczne ze strony 290 i 291.

Zanotuj w zeszycie podstawowe wzory.

Przeczytaj i przeanalizuj przykłady od 1 do 8 ze strony 290, 291, 292 i 293.

Rozwiązania tych przykładów i ćwiczeń od 1 do 7 zapisz do zeszytu.

 

08.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Notacja wykładnicza.

Oblicz zadanie 9 ze strony 294, oraz od 1 do 5 ze strony 294.

Przeczytaj i przenalizuj przykład pierwszy ze strony 295. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. Oblicz ćwiczenie 1. Przeczytaj i przenalizuj nowe treści matematyczne w ramce na stronie 295, zanotuj w zeszycie wzór.

Przeczytaj i przenalizuj przykłady od 2 do 7 ze strony 296, 297, 298, rozwiązania zapisz do zeszytu.

Rozwiąż ćwiczenia od do 7 ze strony 296, 297, 298.

 

09.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie notacji wykładniczej do rozwiązywania zadań.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 17 strona 298, 299, 300.

 

10.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Działania na potęgach.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 strona 300.

Przeczytaj i przeanalizuj przykłady od 1 do 6 ze strony 301, 304, oblicz ćwiczenia od 1 do 7 ze strony 301, 304.

 

15.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Działania na potęgach.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 15 strona 304, 305.

 

22.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o potęgach.

Zadania do rozwiązania: 16 ze strony 306. Od 1 do 5 ze strony 307. Od 1 do 9 ze strony 310.

 

23.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o potęgach.

 Zadania do rozwiązania od 1 do 13 ze strony 311. Zadania dla chętnych ze strony 311.

 

24.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie działań na potęgach.

Zadania do rozwiązania: Zeszyt ćwiczeń: Strona od 77 do 84.

 

24.06.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie działań na potęgach.

Zadania do rozwiązania: Zeszyt ćwiczeń: Strona od 85 do 90.

 

Życzę Wam zdrowych i pełnych przygód wakacji!!!