Jak w Józefowie niesiono oświaty kaganiec …

W Józefowie po powstaniu listopadowym powstaje tzw. szkoła elementarna w części budynku dawnego klasztoru. Nie mamy jednak dokładnych danych co do jej działalności i czasu funkcjonowania. Nieco więcej informacji posiadamy o istniejącej szkole w okresie międzywojennym.

Kościół pobernardyński w Józefowie

1907 r.

1919 r

W latach 1921-23 została zorganizowana w części pomieszczeń klasztornych tzw. szkoła powszechna. Na skutek reorganizacji systemu szkolnego w latach 1932/33 została przekształcona w siedmioklasową trzystopniową szkołę powszechną i w takim kształcie przetrwała do II wojny światowej. Pod koniec lat trzydziestych nauka odbywała się również w budynku remizy strażackiej, gdzie dla potrzeb nauki wykorzystywano dwa pomieszczenia. W okresie okupacji organizowano tajne nauczanie – między innymi w aptece pana Andrzeja Twarowskiego.

Po wojnie zaś powstaje siedmioklasowa szkoła podstawowa, jej pierwszym kierownikiem była Olga Kłosowska. Następnie funkcję tę sprawowali: Bolesław Mroczek, Henryk Iwan, Jerzy Pierzchała, Adam Zaręba, Gizela Zaręba, Tadeusz Heba, Jadwiga Oszust, Andrzej Kieres, Grzegorz Kapica oraz Joanna Suchowolak (obecnie pełniąca obowiązki dyrektora zespołu szkół). W latach 1966/67 wprowadzono nowy system szkolny. W wyniku reorganizacji powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa.

„Sztandar jest nasz”- rok 1975

Warunki nauki polepszyły się w momencie, gdy w latach 1956-59 przebudowano i przystosowano dawną remizę strażacką na obiekt szkolny. Wciąż rosnąca liczba uczniów i związane z tym potrzeby skłoniły władze oświatowe do podjęcia budowy nowego obiektu szkolnego. W 1984 roku położono fundamenty pod obecny kompleks budynków, budowa trwała przez 10 lat.

Rok 1987

budowali…

budowali..

…i wybudowali

Rok 1994

W 1994 roku odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Rozpoczęła ona nowy etap w życiu józefowskiego szkolnictwa. W 1995 roku utworzono liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym, co zapoczątkowało funkcjonowanie zespołu szkół. W 1999 roku kolejna reforma szkolnictwa spowodowała utworzenie 3-letniego gimnazjum, pośredniego szczebla edukacji między szkoła podstawową a liceum.

Na inaugurację roku szkolnego przybyło wielu wyśmienitych gości…

…którzy przecięli wstęgę.

Głos zabrała Pani Dyrektor

…oraz uczniowie.

Obecnie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących funkcjonują: Przedszkole Samorządowe im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Samorządowe Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Zespół dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, bardzo dobrymi warunkami do uprawiania sportu, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Działa stołówka, świetlica szkolna i gabinet stomatologiczny.