GMINNY KONKURS TEATRALNY
TWÓRCZOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA. 200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU

REGULAMIN

Konkurs teatralny jest skierowany do uczniów klas I-VIII oraz integracyjnych grup teatralnych (kategoria wiekowa klas I- III , IV- VI, VII – VIII) oraz dorosłych.

Celem przeglądu jest stworzenie dzieciom sytuacji sprzyjającej wzmocnieniu poczucia własnej wartości, zadowolenia z własnej twórczości i radości ze wspólnej zabawy, umożliwienie nabycia ekspresyjnego przekazu treści, a także odniesienia sukcesów uczniom pełno i niepełnosprawnym.

Tematem konkursu jest twórczość Adama Mickiewicza  (fragment – nie dłuższy niż 20  minut). Należy przygotować jedną z wybranych form scenicznych: inscenizację, teatr lalek, pantomimę, kabaret lub teatr tańca.

W konkursie przewidywane  są nagrody :

 1. dla najlepszych zespołów w czterech kategoriach wiekowych:

–  uczniowie klas I-III;

– uczniowie klas IV-VI;

– uczniowie klas VII – VII

– dorośli

 1. dla wyróżniających się aktorów.

W konkursie może brać udział jeden zespół z każdej kategorii wiekowej (czyli maksymalnie trzy grupy aktorów z jednej placówki).

Przez zgłoszenie do konkursu członkowie grupy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu, wypowiedzi przez Organizatora, w szczególności  dla potrzeb prezentacji internetowej oraz innych przekazów związanych z konkursem. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna do udziału w konkursie. Opiekunowie każdej grupy dostarczają organizatorom w dniu konkursu załącznik nr 1 podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych każdego ucznia zgłoszonego do konkursu.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:  art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. f), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.). (Załącznik 1)

Założenia organizacyjne:

 • konkurs będzie jednoetapowy;
 • prezentacje oceniane będą przez jury powołane przez organizatora;
 • czas występu do 20 minut, montaż i demontaż dekoracji nie może przekraczać
  5 minut;
 • organizator zapewnia nagłośnienie i możliwość prezentacji multimedialnej;
 • zgłoszone grupy przyjeżdżają na koszt własny.

 

Kryteria oceniania będą uwzględniały:

 • grę aktorską,
 • interpretację tematyczną,
 • scenografię, kostiumy, rekwizyty,
 • opracowanie muzyczne,
 • zgranie zespołu,
 • udział uczniów niepełnosprawnych;

Obrady jury konkursu:

 • w głosowaniu nad wyborem laureatów każdemu z członków jury przysługuje jeden głos;
 • wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu;
 • z obrad jury sporządza się protokół, stwierdzający przyznanie nagród;
 • decyzje jury są nieodwołalne.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20.08.2022

e-mailem na adres: gckjozefow@o2.pl

lub na adres szkoły: Gminne Centrum Kultury

 1. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad Wisłą

Tel.818285078

Wszelkich odpowiedzi udzieli osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu – pytania proszę kierować na e-maila: gckjozefow@o2.pl

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:   4 września 2022 r

Zapraszamy do udziału, serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia na konkursie!

Zał.1 Karta_zgłoszenia i oświadczenie

 

Regulamin konkursu plastycznego

„ Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

1. Organizatorem konkursu są: Gminne Centrum Kultury i biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Józefowie nad Wisłą.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest:
– wykonanie ilustracji inspirowanych poezją Adama Mickiewicza zawartą w tomie „ Ballady i Romanse”,
– zachęcenie do poznawania niezwykłego klimatu epoki romantyzmu, literatury polskiej, a w szczególności twórczości Adama Mickiewicza,
– popularyzacja działań artystycznych,
– umożliwianie młodzieży zaprezentowanie swojego talentu przed szerszą publicznością oraz udziału w wystawie pokonkursowe.
4. Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują dowolną technikę graficzną, malarską, rysunkową jedną pracę w formacie A 3 na papierze.
5. Prace powinny być zaopatrzone w opis z tytułu pracy zawierający : tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, nazwę szkoły do której uczęszcza, klasa.
6. Do pracy powinna być dołączona zgoda podpisana osobiście lub przez rodzica/opiekuna ( w przypadku osoby nieletniej) na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs.
7. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 2 .09.2022 r. na adres:

Gminne Centrum Kultury
Ul. Parkowa 13
24-340 Józefów nad Wisłą

8. Prace przesyłane po terminie nie będą oceniane.
9. Podczas oceny prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę nowoczesną interpretację utworów literatury nawiązującą do epoki romantyzmu oraz polskiego folkloru.
10. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
11. Prace oceni Jury powołane przez organizatora.
12. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.
13. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w GCK.
14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.
15. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury.
16. Prace wybrane przez Jury jako nagrodzone zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
17. Ilość nagrodzonych prac zostanie ustalona przez Jury podczas obrad.