Nauczyciel: Małgorzata Przywara

 

KLASA 7

02.06.20r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

 • Zapisz do zeszytu notatkę:

Zasady są te wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie /patrz tabela rozpuszczalności/.

W roztworze wodnym, czyli rozpuszczone w wodzie, ulegają procesowi DYSOCJACJI JONOWEJ. Jest to rozpad cząsteczek na jony dodatnie (kationy metalu) i jony ujemne (aniony wodorotlenkowe).

H2O

KOH → K+  + OH

 

Nad strzałką w równaniu reakcji pojawia się H2O, oznacza to, że proces dysocjacji przebiega pod wpływem wody.

 

 • Przeczytaj temat w podręczniku na stronie 222
 • zapoznaj się z informacjami na stronie

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/D1K8v6zDd

 • Zadanie 1. Zapisz wg schematu podanego w dzisiejszej notatce równania dysocjacji jonowej podanych zasad, pamiętając o korzystaniu z tabeli rozpuszczalności

NaOH, Ba(OH)2, LiOH, Sr(OH)2

 • Zadanie 2. Zapisz ze str. 223 równanie reakcji zasady amonowej
 • Te dwa zadania prześlij jako potwierdzenie aktywności na lekcji.

 

04.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Tlenki i wodorotlenki”.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika na stronie 225 i sprawdź w swoich notatkach w zeszycie, czy masz zapisane podane wiadomości, jeśli nie to zapisz je pod dzisiejszym tematem. Z dzisiejszej lekcji nie przesyłaj notatek.

 

09.06.2020r.

Temat: Usystematyzowanie wiadomości z działu „Woda roztwory wodne”.

W podręczniku na str. 194 zamieszczone są zadania podsumowujące dział. Wykonaj je w zeszycie lub komputerowo. Prześlij rozwiązania jako potwierdzenie aktywności.

 

16.06.2020r.

Temat: Historia rozwoju pojęcia atom.

Zapoznaj się z treścią dotyczącą historii odkrycia najmniejszej cząstki materii, czyli atomu.

 

18.06.2020r.

Temat: Historia odkrycia promieniotwórczości.

Zapoznaj się z treścią dotyczącą historii odkrycia promieniotwórczości. Termin ten wprowadziła Maria Skłodowska-Curie. Promieniotwórczość określa samorzutną przemianę atomów danych pierwiastków chemicznych  w inne, z wydzieleniem promieniowania.

23.06.2020r.

Temat: Twórcy praw chemicznych.

Do rozwoju chemii przyczyniło się wielu genialnych odkrywców. Czasem, w dochodzeniu do rewolucyjnych wniosków, pomagał przypadek. Innym razem była to długa i żmudna praca. W podręczniku na str. 234-235 znajdują się najwybitniejsi chemicy, których osiągnięcia doprowadziły do unowocześnienia chemii.

25.06.2020r.

Temat: Maria Skłodowska – Curie jako dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom, które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu, w których tę nagrodę ustanowiono), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości. Na początku nagradzano zwykle jedną osobę w danym roku, potem coraz częściej były to dwie lub trzy osoby.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=OPHQ0mh2nEc

Opowiadający o jedynej kobiecie na świecie, która dwukrotnie została uhonorowana Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach: fizyce i chemii.

 

KLASA 8

02.06.2020r.

Temat: Usystematyzowanie wiadomości z działu „Substancje o znaczeniu biologicznym”.

Poniżej zamieszczone zadania wykonaj w zeszycie lub komputerowo. Wybrani Uczniowie, którzy zostaną poinformowani we wtorek emailowo, poproszę, aby przesłali rozwiązania.

04.06.2020r.

Temat: Wkład Polaków w rozwój chemii.

Zapoznaj się z osiągnięciami Polaków, którzy mieli bardzo duży wkład w rozwój chemii:

 • Broniewski Witold(1880-1939), wybitny metaloznawca i metalurg.
 • Łukasiewicz Ignacy(1822-1882), wybitny polski chemik i farmaceuta, znany z wynalezienia lampy naftowej. Ojciec przemysłu naftowego.
 • Ignacy Mościcki( 1867-1946), wybitny naukowiec, był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej od 1926 do 1939 roku. Był odkrywcą sposobu otrzymywania HNO3 z powietrza.
 • Kazimierz Funk(1884-1967) – wybitny polski biochemik. Twórca nauki o witaminach.
 • Maria Skłodowska-Curie(1867-1934). Wybitna osobowość i naukowiec. Pierwsza kobieta ze stopniem profesora Sorbony.
 • Kołos Włodzimierz(1928-1996)- wybitny fizykochemik polski. Obiektem jego badań była mechanika kwantowa.
 • Świętosławski Wojciech Alojzy(1881-1968), wybitny polski fizykochemik. Dokonania naukowe to: badania ciepła spalania substancji oraz badania kalorymetryczne.
 • Kemula Wiktor(1902-1985) – znany polski chemik. Był ojcem polskiej polarografii.
 • Wróblewski Zygmunt Florenty(1845-1888), polski badacz, skroplił powietrze, tlen i azot.
 • Karol Olszewski(1846-1915), polski chemik, fizyk, kriogenik. Wraz z Wróblewskim skroplił powietrze, tlen i azot.
 • Śniadecki Jędrzej(1768-1838), polski lekarz, fizjolog chemik, publicysta, filozof. Zajmował się rozpuszczalnością. Jako pierwszy zastosował polskie słownictwo chemiczne.

09.06.2020r.

Temat: Usystematyzowanie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”.

W podręczniku na str. 188 zamieszczone są zadania podsumowujące dział. Wykonaj je w zeszycie lub komputerowo. Wybrani Uczniowie, którzy zostaną poinformowani we wtorek 9 czerwca emailowo, poproszę, aby przesłali rozwiązania.

 

16.06.2020r.

Temat: Laboratoriom Kopernika. Cz.1.

W ramach relaksu po dzisiejszym egzaminie 🙂 obejrzyj filmik, który pokazuje jak wygląda praca z ciekłym azotem.

https://www.youtube.com/watch?v=c8IY7cm-PTY

18.06.2020r.

Temat: Laboratoriom Kopernika. Cz.2.

W ramach relaksu po dzisiejszym egzaminie 🙂 obejrzyj filmik, który pokazuje jak wygląda praca z ciekłym tlenem.

https://www.youtube.com/watch?v=YAQZYT7HDlY

23.06.2020r.

Temat: Nazewnictwo związków organicznych.

Tworzenie nazw związków organicznych wymaga zastosowania pewnych zasad. Po obejrzeniu filmu zrozumiesz skąd np. nazwa związku organicznego w postaci
3-chloro-2-metyloheks-1-en.

https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry/bond-line-structures-alkanes-cycloalkanes/naming-alkanes/v/representing-structures-of-organic-molecules?modal=1

 

25.06.2020r.

Temat: Zjawisko izomerii związków organicznych.

Izomeria  to zjawisko polegające na tym, że cząsteczki związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych) o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych różnią się sposobem lub kolejnością powiązania atomów albo rozmieszczeniem atomów w przestrzeni.

https://www.youtube.com/watch?v=11k-I44qISY