Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t. j.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 2020.09.17 ) proszę  Państwa o podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie wakacji z uwzględnieniem przepisów i zaleceń dotyczących działań przeciwepidemicznych. Potrzeba swobody i zwiększonej aktywności ruchowej (spowodowana  pandemią i porą letnią)  stawiają przed szkołami i rodzicami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa spędzania przez uczniów czasu wolnego.

Przeciwdziałanie korzystaniu przez dzieci i młodzież szkolną z nieodpowiednich kąpielisk i innych miejsc zabaw i rekreacji jest podstawowym działaniem profilaktycznym realizowanym przez szkołę. Wykorzystując ostatnie dni zajęć lekcyjnych – należy poruszyć następujące zagadnienia:
•    omówić zagrożenia występujące w okresie letnim w danej miejscowości, dzielnicy lub najbliższej okolicy,
•    przekazywać treści które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z korzystania z nieodpowiednich miejsc rekreacji i kąpieli,
•    uświadomić potrzebę informowania osób dorosłych o zaobserwowanych zagrożeniach,
•    przekazać (przypomnieć)  zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
•    poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę możliwościach korzystania z bezpiecznych obiektów szkolnych lub  gminnych (miejskich).
Powyższe zagadnienia powinny uwzględniać przestrzeganie przepisów i zaleceń dotyczących epidemii związanej z COVID-19.
W związku z okresem wakacyjnym, zwracam się także z prośbą o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wypadkami wśród dzieci i młodzieży korzystających z przyszkolnych obiektów sportowych. Dlatego proszę o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zamocowania bramek piłkarskich oraz masztów wraz z tablicami do piłki koszowej. Konieczne jest również  określenie warunków (regulaminów) korzystania z tych obiektów.

Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za organizację bezpiecznych warunków przebywania dzieci i młodzieży na terenie przyszkolnych obiektów sportowych, również podczas wakacji.

Poradniki i pomocne informacje można znaleźć na stronach m.in.:
•    Ministerstwa Edukacji i Nauki –  bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2